Ред за запознаване с писмените работи

Уважаеми седмокасници,
Уважаеми родители,
Съгласно заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив,
учениците в присъствието на родител или настойник могат да се запознаят с проверената
си изпитна работа по Български език и литература и Математика в присъствието на член на
регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи на 01.07.2020 г. от 09.00
часа до 17.30 часа в Спортно училище „Васил Левски“, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“
№1.
Ученикът и неговият родител/настойник се запознават със сканираната и оценена изпитна
работа с присъдени точки за всеки отговор чрез влизане в системата. Не се разрешава
копиране, преснимане, отпечатване или преписване на сканираното изображение. Не се
допуска разглеждане на изпитни работи на други ученици.  
Спазват се въведените противоепидемични мерки, действащи към 01.07.2020 г.
Публикувано от:
РАЙЧЕВ, РАНГЕЛ
Старши експерт по организация на средното образование
РУО – Пловдив