Училището приема ученици от І до VІІ клас включително

и предлага обучение от разширена и допълнителна подготовка в областта на български език и литературата, математика, английски език, дигитални технологии, обществени и природни науки, изкуства.


За учениците от І до V клас включително се предлага целодневна организация на учебния ден, чрез включване на децата в групи за целодневна организация на учебния ден (занималня).

Училището осъществява и обучение по метода МОНТЕСОРИ (утвърдените от МОН учебни комплекти, се допълват със специфични за метода Монтесори материали; урокът е с три стъпки и е съчетан с материали, презентирани от учителя, както индивидуално, така и групово; в класната стая се оформят образователни зони: Български език и литература, Математика, Наука – Околен свят, Изкуства – Музика, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Чужд език – Английски език; и два къта: за почивка и за експерименти) за учениците от начален етап.

училище в облака

Google Workspace for Education

В обучението и администрирането на процеси се използва внедрена облачна технология Google Workspace for Education.  Реализира се и организационен модел на обучение, който е революционен и изключително новаторски: модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” (всеки ученик със собствено устройство).

Добра подготовка

Подготовката на учениците е гарант не само за качествено обучение, но и за участие и заемане на призови места в конкурси и състезания в областта на българския език и литературата, математиката, информационните технологии и изкуствата.

Крачка напред

Обучението и развието на знанията на учениците в практически умения им осигурява прием след VII клас в предпочитани гимназии (езикови, математически, търговски, професионални и други).

отлични условия в

ОУ Екзарх Антим I

Занимания по интереси

Училището предлага и богата палтира от занимания по интереси за учениците, които разширяват и допълват ключови и преносими умения, и съдействат за личностното развитие на детето.

Здравословно хранене

Училището разполага със стол с тристепенно меню по избор и училищен павилион с храни, в съответствие с изискванията за здравословно хранене на деца и ученици.

Училищен
психолог

Подкрепа за личностно развитие учениците получават от опитен училищен психолог, който консултира и оказва подкрепа и на семейната среда на децата.

Медицинско обслужване

Има осигурено медицинско обслужване и физическа охрана, гарантиращи здравето и безопасността на учениците.

Scroll to Top