Прием

Училището приема ученици от І до VІІ клас включително.

За учениците от І до V клас включително се предлага целодневна организация на учебния ден, чрез включване на децата в полуинтернатна група (занималня).

Обучението по учебните предмети от задължително избирателната подготовка осигурява допълнително чуждоезиково обучение по английски език и немски език.

Подготовката на учениците в паралелките с технологично обучение е гарант не само за качествено обучение, но и за участие и заемане на призови места в конкурси и състезания в областта на информационно-комуникационните технологии.

Интензивната подготовка по български език и литература и по математика от І до VІІ клас дава изключително успешен старт на учениците и осигурява прием на учениците след VІІ клас в предпочитани елитни гимназии.

ОУ ”Екзарх Антим І” се ангажира с развитие на европейски ключови компетентности (дигитални, граждански, умения за самостоятелно учение, събиране на информация и други) чрез включване на учениците в групи от свободно избираема подготовка, като екология, компютърни науки, предприемачество, изобразително изкуство.

Записването на Вашето дете в ОУ ”Екзарх Антим І” може да стане всеки делничен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. в канцеларията.

За утвърдения училищен план прием на паралелките в I и V клас и броя на местата в тях за учебната 2018/2019 г., както и свободните места в паралелките в останалите класове и класовете, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден, предлагаме на Вашето внимание Заповед № РД-10-394 от 09 март 2018 г. на директора на училището: