Подадени проекти

Програма „Училища за пример“, Фондация „Заедно в час“ 

Основно училище „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив направи заявка за участие в Програма „Училища за пример“, 2020 г. на Заедно в час за включване в курсове „Лидерство в училище“, „STEM в училище“, „Компетентности в училище – умения на XXI век в час“. Продължителността на програмата за лидерство е 2 години, като фокусът е изграждане на силни и ефективни педагогически екипи, които целенасочено създават позитивна култура на учене и работят заедно за въвеждането и разпространението на качествени методи на преподаване в цялото училище. Курсът за „Компетентности в училище – умения на XXI век в час“ е ориентиран към интегриране на преподаването на учебното съдържание с развиване на умения за  XXI век, а курсът „STEM в училище“ – работи пряко за развиване на математическа компетентност и компетентност в областта на природните науки, технологиите и инженерството.

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“, 2020 година 

Основно училище „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив подаде проектно предложение по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“  за изграждане на STEM център с дизайн на пространството, подкрепящ ученето и творчеството в дигитална и недигитална среда – естествено продължение на вече започналата промяна в училище.

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“, 2020 година 

Основно училище „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив подаде проектно предложение по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ с фокус провеждане на уроци не само в класната стая, но и сред природата, в градска среда, в библиотеката, в театъра, в музеите. При тяхното реализиране учениците са в  активна позиция на ситуативно учене и учат чрез организирано наблюдение, чрез правене, чрез преживяване, с всичките си сетива. В основата на урока, провеждан в музея, ученикът  ясно осъзнава: защо изпълнява определено интерактивно действие, как се обогатява неговият жизнен опит, къде и кога може да го приложи.

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“, 2020 година

Основно училище „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив подаде проектно предложение по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“, за да обособи и позиционира „кът за четене“ на територията на училището с обогатен библиотечен фонд. Така учениците ще се насърчат да четат; ще се повиши тяхната грамотност и ще формират умения за самостоятелна работа с книгата и за работа в екип.

Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, 2020 година

Основно училище „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив подаде проектно предложение по Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, 2020 година, за да подкрепи образователната институция и родителите да осъзнаят общите си цели, да си партнират според възможностите, експертността и опита си в различни дейности и събития за създаване на ефективна учеща среда в дома и в училище.