Подадени проекти

Национална кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016 г.“, „Обичам природата – и аз участвам“, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДОС)

Основно училище „Екзарх Антим І“ участва със свой идеен проект към МОСВ и ПУДООС в конкурс в рамките на Национална кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016 г.“, „Обичам природата – и аз участвам“. Проектното предложение проектира стремежа на училищните общности да формират екологично поведение и осъзната отговорност у подрастващите за грижата, която следва да имат към живата природа чрез  трансформиране на свободно дворно пространство в „зелен остров”.

Програма „Съгради промяна”, Фондация „ЕкоОбщност“ със съдействието на фондация „Чарлз Стюарт Мот”

Малки проекти за разрешаване на екологични проблеми финансира програма на фондация „ЕкоОбщност“ със съдействието на фондация „Чарлз Стюарт Мот”. Екип от представители на училищното настоятелство и преподаватели от училището разработиха проектно предложение по Модул 2 – Младежки инициативи. Основната цел на проекта е да създаде привлекателна училищна еко зона на открито, в която да се прилагат практики за мотивирано ежедневно разделно събиране на отпадъците и грижи за живата природа.

Конкурс „Училища на бъдещето”, Фондация „Америка за България”

Основно училище „Eкзарх Антим I“ взе участие в конкурса на Фондация „ Америка за България“ -„Училища на бъдещето“. По регламент журито на Фондацията ще избере общо 15 проекта в две категории на финансиране: до 50 000 лв. и от 50 000 до 200 000 лв. Подкрепените проекти ще насърчават използването на съвременни образователни методи и технологии, които ще поощряват практическата и екипната работа в училище, ще повишат интерактивността на учебния процес и ще въвлекат учениците в изследователска дейност за заобикалящия ги свят.

Програма „Заедно в час”, Фондация „Заедно в час”

Основно училище „Екзарх Антим І“ гр. Пловдив направи заявка за партньорство и участие по програма „Заедно в час“ на Фондация „Заедно в час” Заявката е продиктувана от желанието в училище да бъдат привлечени за работа млади и мотивирани учители, обучени успешно да прилагат в работата си съвременните технологии; учители които умеят да въвличат и ангажират учениците в различни дейности, да ги поставят в активна позиция на учене и на учене чрез разбиране.

Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

Основно училище „Eкзарх Антим I“ се включи като партньор в проект по Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2). Координатор по проекта е училище от Унгария, а останалите партньори са училища от Румъния, Исландия, Гърция и Португалия. Водещ акцент в проекта е развитието на съвместни проучвания и изследвания в сферата на училищното екологично образование.