УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Заповед за дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания (PDF)

 1. Организиране и провеждане на национално външно оценяване на учениците от ІV клас през учебната 2023/2024 година:
 • Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа
 • Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа
 • Продължителността на изпитите по учебните предмети Български език и Математика е 60 минути. За учениците със специални образователни потребности90 минути, като учениците се явяват в самостоятелна зала в присъствието на консултант и квестори. Всеки ученик осигурява за изпитите химикал, пишещ с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика и линия, пергел, триъгълник. Преди изпитите учениците изключват телефона си и го предават на квестора, не разменят с други ученици и не използват чужди вещи и пособия. По време на изпитите не преписват, не поставят знаци, имена и др. символи, не изнасят изпитни материали или информация за съдържанието им.

2. Организиране и провеждане на национално външно оценяване на учениците от VІІ клас през учебната 2023/2024 година:

 • Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
 • Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства (ЛИНК)

Подаване на заявления за проверка на способностите – за учениците Нна територията на област Пловдив се организира само изпит за проверка на способностите по музика, необходим за държавен прием в VIII клас за учебната 2024/2025 г. по профил „Музика“ в СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив в периода 21.05.2024 г. – 31.05.2024 г.

Презентация за информираност.

Училища в град Пловдив, в които ще се приемат документи за участие в класиране за приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държаване план-прием за учебната 2024/2025 година:

 • СУ „Христо Груев Данов“, ул. „Ален мак“ № 1
 • СУ „Цар Симеон Велики“, ул. „Лука Касъров“ № 13
 • СУ „Св. Софроний Врачански“, ЖР „Тракия“, ул. „Съединение“ № 53
 • СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ № 27

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ  линк към сайта на РУО – Пловдив

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Заповед за дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания (PDF)

 1. Организиране и провеждане на национално външно оценяване на учениците в ІV клас през учебната 2022/2023 година       

Уважаеми ученици и родители,

Представяме на Вашето внимание дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас
Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

Продължителността на всяко едно от изпитванията е 60 минути.  

За изпита се носи химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Верният отговор на всяка задача се записва/отбелязва върху бланката за отговори с черен химикал и се чертае с черен молив.

След приключване на определеното време за работа се предава на квестора бланката за отговори, изпитния материал и използваните листове за чернова.

Допълнителна информация:

Анализ на резултатите от проведеното НВО ІV клас през учебната 2022/2023 година (тук)

2. Организиране и провеждане на национално външно оценяване на учениците в VІІ клас през учебната 2022/2023 година                    

Уважаеми ученици и родители,

Представяме на Вашето внимание дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва: VІІ клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.

Екипът на училището ще Ви информира своевременно за всички последващи указания и инструкции, касаещи организацията и провеждането на националните външни оценявания за учебната 2022/2023 година.

Важно за седмокласниците и техните родители относно явяването на национално външно оценяване и на изпит за проверка на способностите по музика и участие в държавния прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 г.   (ТУК)

Анализ на резултатите от проведеното НВО VII клас през учебната 2022/2023 година (ТУК)

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Анализ на резултатите на учениците от ІV клас през учебната 2021/2022 година от проведеното националното външно оценяване

В изпълнение на чл. 54 от НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ пубилкуваме Анализ на резултатите на учениците от ІV клас от проведеното Национално външно оценяване за учебната 2021/2022 година:https://www.ekzarhantim1.com/wp-content/uploads/2022/06/Анализ-на-резултатите-от-НВО-за-сайта.pdf

Анализ на резултатите на учениците от VII клас през учебната 2021/2022 година от проведеното националното външно оценяване

В изпълнение на чл. 54 от НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ пубилкуваме Анализ на резултатите на учениците от VII клас от проведеното Национално външно оценяване за учебната 2021/2022 година – https://www.ekzarhantim1.com/wp-content/uploads/2022/07/Анализ-на-резултатите-от-НВО-VII-клас.pdf

Информация за резултатите от Национално външно оценяване на учениците от VII клас през учебната 2019/2020 година

Анализът на резултатите от НВО  VІІ клас – български език и литература и математика показва едно много високо ниво на овладяване на знания, умения и компетентности от страна на учениците, както и сериозна, отговорна и задълбочена работа от страна на педагогическите специалисти. През учебната 2019/2020 г. ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив се класира на 5-то място по резултат в област Пловдив.

Информация за резултатите от национално външно оценяване на учениците в ІV  клас през учебната 2018/2019 година

Информация за резултатите от национално външно оценяване на учениците в VІІ клас през учебната 2018/2019 година

Scroll to Top