ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

За учебната 2024/2025 г. ОУ „Екзарх Антим І” обявява прием на 3 паралелки с по 24 ученика във всяка една от тях, както следва:

Една паралелка с преподаване по метода на Монтесори с 24 ученици: утвърдените от МОН учебни комплекти, се допълват със специфични за метода Монтесори материали.

Две паралелки с по 24 ученици: утвърдените от МОН учебни комплекти се допълват с работни листове и помагала.

Заповед за училищен план-прием за учебната 2024/2025 г.

Избираемите учебни часове от разширена подготовка и за трите паралелки са:

  • Английски език
  • Компютърно моделиране
  • Изкуства

Сменност на обучение – на една смяна

Организация на учебния ден: целодневна

  1. Целодневното обучение за учениците от I  клас с преподаване по метода на Монтесори ще се провежда в смесен блок преди обяд и след обяд на учебните часове от училищния учебен план и по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси.  
    Смесеният блок включва последователно редуване в дневното разписание на един или два задължителни и/или избираеми учебни часове по даден учебен предмет с един или два часа по самоподготовка по същия учебен предмет и/или за занимания по интереси.
  2. Целодневното обучение за учениците, обучаващи се в другите две паралелки ще се провежда в самостоятелен блок преди обяд и на дейностите по организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси – след обяд.

Дейностите в групите за целодневна организация и при двата варианта се разпределят дневно както следва: самоподготовка – 2 учебни часа; организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа; занимания по интереси – 2 учебни часа.

Организирането на смесена група ученици между паралелките е възможно при условие, че НЕ всички деца от паралелката са пожелали целодневна организация на учебния ден.

Начин на организиране на обедното хранене: тристепенно меню по избор в  стола на училището

Приемът ще се осъществява при условия, по ред и в срокове, определение с Наредбата за приемане на ученици в първи клас. Подробна информация можете да откриете на страницата на Система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив https://priem.plovdiv.bg/

Г Р А Ф И К на дейностите за 2024 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив

Училището е оборудвано изцяло с със съвременни технологии – интернет, мултимедия, интерактивни дъски, образователен софтуер, онлайн образователна платформа Google Workspace (G Suite for Education).

Използва се Електронен дневник „Школо“, с който родителите получават бърз и лесен достъп до постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи и др.) на дневна база и директна комуникация с педагогическите специалисти.

В ученето и преподаването се използват методи и техники, които поставят ученика в активна позиция на учене. Високото ниво на знания, умения и компетентности учителите поддържат с участия в  педагогически форуми и конференции, където споделят постижения и усвояват опита на свои колеги от страната и чужбина.

Общественият съвет и Училищното настоятелство подкрепят всички инициативи, всички изяви на ученици и учители на територията на ОУ „Екзарх Антим І”, а и извън нея, включват се активно и в разработването и реализирането на проекти.

Scroll to Top