Първи клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

За учебната 2019/2020 г. ОУ „Екзарх Антим І” обявява прием на 3 паралелки с по 22 ученика във всяка една от тях, както следва:

 

Една паралелка с преподаване по метода на Монтесори с 22 ученици: утвърдените от МОН учебни комплекти, се допълват със специфични за метода Монтесори материали.

Две паралелки с по 22 ученици: утвърдените от МОН учебни комплекти се допълват с работни листове и помагала.

Избираемите учебни часове от разширена подготовка и за трите паралелки са:

  • Английски език
  • Компютърно моделиране
  • Изкуства

Приемът ще се осъществява при условия, по ред и в срокове, определение с Наредбата за приемане на ученици в първи клас (PDF)

Приложение № 1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас. (PDF)

Приложение № 2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии. (PDF)

Приложение № 3 – Заявление за записване (PDF)

График на дейностите за 2019 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив (PDF)

Допълнителна информация за приема: https://priem.plovdiv.bg

Заповед за училищен план-прием за учебната 2019/2020 г.
Изменение на заповедта за училищен план-прием за учебната 2019/2020 г.

Сменност на обучение – на една смяна

 

Организация на учебния ден: целодневна. Провежда се в самостоятелен блок следобед и включва дейности по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност

Начин на организиране на обедното хранене: тристепенно меню по избор в  стола на училището

 

Училището е оборудвано изцяло с със съвременни технологии – интернет, мултимедия, интерактивни дъски, образователен софтуер, онлайн образователни платформи. Използва се Електронен дневник „Школо“, с който родителите получават бърз и лесен достъп до постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи и др.) на дневна база и директна комуникация с педагогическите специалисти.

В ученето и преподаването се използват методи и техники, които поставят ученика в активна позиция на учене. Високото ниво на знания, умения и компетентности учителите поддържат с участия в  педагогически форуми и конференции, където споделят постижения и усвояват опита на свои колеги от страната и чужбина.

Общественият съвет и Училищното настоятелство подкрепят всички инициативи, всички изяви на ученици и учители на територията на ОУ „Екзарх Антим І”, а и извън нея, включват се активно и в разработването и реализирането на проекти.