Първи клас

Прием І-ви клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

За учебната 2018/2019 г. ОУ „Екзарх Антим І” обявява прием на 3 паралелки с по 22 ученика във всяка една от тях. Приемът ще се осъществява при условия, по ред и в срокове, определение с Наредбата за приемане на ученици в първи клас.

Решението на Общинския съвет от 15.02.2018 г. (PDF)

Наредбата за приемане на ученици в първи клас. (PDF)

Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас. (PDF)

Приложение №2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните
критерии. (PDF)

Приложение №3 – Заявление за записване. (PDF)

График на дейностите за 2018 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив. (PDF)

В училище се използват съвременни методи и техники на преподаване. Оборудвано е изцяло със съвременни технологии – интернет, мултимедия, интерактивни дъски образователен софтуер, онлайн образователни платформи. Високото ниво на знания, умения и компетентности учителите поддържат с участия в  педагогически форуми и конференции, където споделят постижения и усвояват опита на свои колеги от страната и чужбина. През годините училището е работило по редица проекти – „Коменски”, „Училището – желана територия на учениците”, два пъти е печелило проекти по целодневна организация на учебния ден, проект „Игривко”- модул – „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“, „С грижа за всеки ученик” – модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“

ОУ „Екзарх Антим І” е член на издателство „Оксфорд” – училища за България.

Училищното настоятелство подкрепя всички инициативи, всички изяви на ученици и учители на територията на ОУ „Екзарх Антим І”, а и извън нея, включва се активно и в разработването и реализирането на проекти.