Пети клас

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

За учебната 2021/2022 г. ОУ „Екзарх Антим І” предвижда 3 паралелки в V клас с общ брой на местата в паралелките: 78.

Една от паралелките в V клас с брой на местата в нея 26, ще бъде иновативна паралелка с  организационен модел на обучение, който е революционен и изключително новаторски: модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” (всеки ученик със собствено устройство, обучение чрез технологии и виртуална класна стая).

Изучаване на чужди езици: английски език

Сменност на обучение – на една смяна

Възможност за целодневна организация на учебния ден. 

Брой групи ученици, включени в целдневна организация на учебния ден: 1 група (сборна група ученици от V а, V б и V клас).  Провежда се в самостоятелен блок следобед и включва дейности по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност. Броя на учениците в групата: 25.

Начин на организиране на обедното хранене: тристепенно меню по избор в стола на училището.

Занимания по интереси в тематични области Дигитална креативност, Математика, Природни науки, Изкуства и култура, Спорт.

Броят на свободните места в V клас към момента е ……

Съгласно регламент в НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, записването на учениците в V клас в друго училище или в друга паралелка на същото училище е преместване.

Записване преди началото на съответната учебна година в V клас на места, определени с държавния или допълнителния държавен план-прием, или на места над утвърдения държавен план-прием, е приемане.

Заявление за записване на ученик в V клас за учебната 2021/2022 година (заявлението се отнася за ученици, които не са се обучавали в ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив в IV клас през учебната 2019/2020 година и желаят да се преместят в V клас за учебната 2021/2022 година) (PDF)

Забележка: Документите се подават на място в училище лично от родителите/настойниците на детето. Услугата не се предоставя по електронен път.

График за записване на ученици в V клас за учебната 2021/ 2022 година (PDF)

Критерии за записване на ученици в V клас за учебната 2021/2022 година (критериите се отнасят за ученици, които не са се обучавали в ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив в IV клас през учебната 2020/2021 година и желаят да се преместят в V клас за учебната 2021/2022 година и влизат в сила в случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места) (PDF)

Декларация, удостоверяваща запознаване и съгласяване с план за изпълнение на иновация (декларацията се попълва от родители, чиито деца ще бъдат ученици в иновативна паралелка с организационен модел на обучение: модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1) (PDF)