Пети клас за учебната 2021/2022 година

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

За учебната 2021/2022 г. ОУ „Екзарх Антим І” предвижда 3 паралелки в V клас с общ брой на местата в паралелките: 78.

Една от паралелките в V клас с брой на местата в нея 26, ще бъде иновативна паралелка с  организационен модел на обучение, който е революционен и изключително новаторски: модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” (всеки ученик със собствено устройство, обучение чрез технологии и виртуална класна стая).

Изучаване на чужди езици: английски език

Сменност на обучение – на една смяна

Възможност за целодневна организация на учебния ден. 

Брой групи ученици, включени в целдневна организация на учебния ден: 1 група (сборна група ученици от V а, V б и V клас).  Провежда се в самостоятелен блок следобед и включва дейности по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност. Броя на учениците в групата: 25.

Начин на организиране на обедното хранене: тристепенно меню по избор в стола на училището.

Занимания по интереси в тематични области Дигитална креативност, Математика, Природни науки, Изкуства и култура, Спорт.

Броят на свободните места в V клас за учебната 2021/2021 година към момента е:

V а клас – паралелка с обучение по модел на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” – 6 свободни места

Обучение по модела “1:1” в пети клас се реализира за трета поредна година (учебна 2019/2020 – ІV а клас; учебна 2020/2021 – V а клас). То предоставя на учениците учебна среда, различна от традиционната – поставя учениците в интерактивен режим на учене (чрез правене, изследване и преживяване). Същността на обучението е, че всеки ученик и всеки учител имат свое електронно устройство, предоставено от училището, и свързан към него персонален профил. Моделът използва дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел. Работейки самостоятелно или във взаимодействие със съучениците си, ученикът открива и развива своите индивидуални заложби, придобива набор от ключови компетентности и преносими умения. През учебната 2021/2022 година този модел на обучение ще бъде въведен вече по традиция за учениците от V а клас.

V б клас – 6 свободни места
V в клас – 6 свободни места

Всички паралелки се обучават по утвърдени от МОН учебен план и учебни програми по учебните предмети. Разширената подготовка и за трите паралелки в рамките на 2,5 часа
седмично е Научна палитра – интегриран учебен предмет, който разширява и допълва учебното съдържание от учебните предмети Математика, География и икономика и История и
цивилизации. Учебното съдържание е структурирано в глобални теми, подчинени на проектно-базирано обучение и е фокусирано както върху нови знания и умения в процеса на
проектиране, планиране и произвеждане на определен образователен продукт, така и върху съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети. Глобалните теми свързват науката и технологиите с обществото и околната среда; развиват уменията, стратегиите и навиците на учениците, необходими за проучвания и изследвания; помагат на учениците да разберат основните понятия на науката и технологиите; да развият знания и разбиране на научните идеи чрез изучаване на живите същества и средата, в която живеят и процесите на промяна; насърчават учениците да изследват, развиват и прилагат научни идеи и концепции чрез проектиране и осъществяване на дейности.

Съгласно регламент в НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, записването на учениците в V клас в друго училище или в друга паралелка на същото училище е преместване.

Записване преди началото на съответната учебна година в V клас на места, определени с държавния или допълнителния държавен план-прием, или на места над утвърдения държавен план-прием, е приемане.

Заявление за записване на ученик в V клас за учебната 2021/2022 година (заявлението се отнася за ученици, които не са се обучавали в ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив в IV клас през учебната 2020/2021 година и желаят да се преместят в V клас за учебната 2021/2022 година) (PDF)

Забележка: Документите се подават на място в училище лично от родителите/настойниците на детето. Услугата не се предоставя по електронен път.

График за записване на ученици в V клас за учебната 2021/ 2022 година (PDF)

Критерии за записване на ученици в V клас за учебната 2021/2022 година (критериите се отнасят за ученици, които не са се обучавали в ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив в IV клас през учебната 2020/2021 година и желаят да се преместят в V клас за учебната 2021/2022 година и влизат в сила в случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места) (PDF)

Декларация, удостоверяваща запознаване и съгласяване с план за изпълнение на иновация (декларацията се попълва от родители, чиито деца ще бъдат ученици в иновативна паралелка с организационен модел на обучение: модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1) (PDF)

Споразумение за партньорство за обучение по модел на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” – V клас (PDF)