Текущи проекти

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“, 2020 година

Основно училище „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив е сред училищата с одобрено проектно предложение по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“. Целта е да се обособи и позиционира „кът за четене“ на територията на училището с обогатен библиотечен фонд. Така учениците ще се насърчат да четат; ще се повиши тяхната грамотност и ще формират умения за самостоятелна работа с книгата и за работа в екип. Реализирането на проекта започна със закупуването на художествена и научна литература като Необикновената книга на емоциите, Нашите мастилени сърца, Кратки пътеводители в биографии забележителни, Колекция “Хари Потър“ (пълна поредица 7 книги), Българските празници и обичаи, Открития, които трябва да знаем, 50-те най-велики исторически решения и личностите, които са ги взели и още много други интересни заглавия на български и чуждестранни автори. През 2021 година ще бъде оформен и позициониран и „кът за четене“.


Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“, 2020 година

Дейността се осъществява от екип от учители – учител в начален и учители в прогимназиален и е насочена към осигуряване на по-плавни преходи между отделните етапи, към обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, към обогатяване на познанията за възрастовите особености на учениците и адекватна реакция за подкрепата им.


Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“, 2020 година 

Основно училище „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив е сред училищата с одобрено проектно предложение по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ с фокус провеждане на уроци не само в класната стая, но и сред природата, в градска среда, в библиотеката, в театъра, в музеите. При тяхното реализиране учениците са в активна позиция на ситуативно учене и учат чрез организирано наблюдение, чрез правене, чрез преживяване, с всичките си сетива. В основата на урока, провеждан в музея, ученикът  ясно осъзнава: защо изпълнява определено интерактивно действие, как се обогатява неговият жизнен опит, къде и кога може да го приложи.


Програма „Училища за пример“, Фондация „Заедно в час“, 2020 година – 2022 година 

Екипът на Основно училище „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив е сред екипите на 26 училища от цялата страна, които се включиха в първия випуск на новата програмаУчилища за примерна фондация „Заедно в час“. Програмата е двугодишна и ще подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик.
Програмата е наследник на Академията за лидери в образованието на фондация „Америка за България“ и съвместява знанията и опита на „Заедно в час“ в областта на професионалното развитие и подкрепата на учители. Продължителността на програмата за лидерство е 2 години, като фокусът е изграждане на силни и ефективни педагогически екипи, които целенасочено създават позитивна култура на учене и работят заедно за въвеждането и разпространението на качествени методи на преподаване в цялото училище. Курсът „Лидерство в училище“ е насочен към лидерския екип: директор и заместник-директори и фокусът му е върху изграждането на силни и ефективни педагогически екипи, които целенасочено създават позитивна култура на учене и работят заедно за въвеждането и разпространението на качествени методи на преподаване в цялото училище. Курсът „Компетентности в училище – умения на XXI век в час“ е ориентиран към интегриране на преподаването на учебното съдържание с развиване на умения за  XXI век, а курсът „STEM в училище“ – работи пряко за развиване на математическа компетентност и компетентност в областта на природните науки, технологиите и инженерството.

Програмата стартира през м. август 2020 г.

За повече информация: https://zaednovchas.bg/26-uchilishta-za-primer/


Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН)

ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив е сред училищата, включени в списъка на министъра на образованието и науката, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на дейности 2, 3, 4, 6 и 7 по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая

От м. януари 2020 г. в училище стартира изпълнението на Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). Сформирани са два клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови – 1 група с ученици от IIІ  – IV клас, с ръководител Владимир Кършев, на длъжност “Ръководител на направление “ИКТ” и Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови – 1 група с ученици от V  – VII, с ръководител Любомира Христова, на длъжност “Заместник-директор по учебната дейност”


Проект „Обичам моето училище“ LightSource charty, 2020 година – 2022 година 

Училището е нашия втори дом и ние искаме нашите деца да се чувстват в него спокойно и уютно. Чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource подкрепя българското образование, като създава и дарява красива и уютна учебна среда. Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект!

В какво се състои проектът:

LightSource charty създава визуален интериорен проект на цялото училище, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода, щори…(ако предстои закупуване). Създава интериорен дизайн на фоайета като кътове за почивка и запознанства и извънкласни занимания. В специализираните кабинети поставя изображения фото тапети в зависимост от предмета, който се изучава с изписани послания и учебна информация. Израбова графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета. Извърша печат и поставяне на тапетите. Прави обучения за екипа, въвлечен в проекта; създава доброволчески групи и подкрепя училището в създаването на такива.

Теми на фото тапети биват: Приказни герои за класните стаи от 1 до 4 клас; изображения, свързани с предмета, по който се преподава в класната стая: математика, история, рисуване, физика…и т. н. В коридорите се поставяте обучителни фризове с различна теми. Например – фриз за розите в България , фриз за птиците, фриз за Въздуха, фриз за
Земята, фриз за Слънцето и т.н или фризове с позитивни утвърждения. LightSource charty поставя във фоайетата големи фото тапети с определени теми, които е избрало училището.
Ползи от проекта: Учениците учат в естетична и уютна и вдъхновяваща учебна среда. Създаване на позитивно мислене, ценности и идеали при учениците. Повишаване на мотивацията на учениците да постигат мечтите си. Повишаване на мотивация да учат и да бъдат заинтересувани от различните предмети. Намалява се стреса и агресивността при учениците. Увеличава се посещаемостта на училището. Училището повишава репутацията си. Училището увеличава броя на учениците всяка година. Създаване на екипност – ученици, учители, родители. Учителите се чувстват по- бодри и и по- мотивирани да преподават в красива и хармонична учебна среда. Родителите са удовлетворение от мотивацията на децата и красивата среда в училище. Училището ползва наученото от проекта ни, за бъдещи негови нови инициативи и цели. Правилно позициониране на училището в социалните медии

Проектът на нашето училище:

Планетата Земя e мой дом – навсякъде по всяко време! 

Вдъхновение за проекта:

Планетата Земя е жив организъм! Тя е уникална и значима! Тя е нашият дом!

Описание на проекта: 

Загрижени за това как ще изглежда нашата Земя и в бъдеще, учители и ученици, осъзнахме, че отговорността да я пазим, е наша! Разбирайки Земята, можем да разберем по-добре себе си.  Общуването с Природата ни презарежда и създава от нас хармонични личности. Нашата планета Земя е нашият дом! Тя е движещата сила в живота ни – наша отговорност е да се грижим за нея! Тя също се грижи за нас, защото произвежда въздухът който дишаме, храната която консумираме, водата която пием. Благодарение на нейното съвършенство и красота, ние сме живи.

Чрез темата ”Планетата Земя e мой дом – навсякъде по всяко време” ние искаме да научим децата да обичат  въздуха, природата, водата, реките, моретата, океаните и всичко в природата, което ни заобикаля. Създаваме нова и модерна визия в коридорите и фоайетата на нашето училище, където наситените фототапети с изображения на земята вдъхновяват децата и ги насърчават за вземане на смели решения в грижата за планетата Земя.

Първи етаж: Аз се грижа за планетата!

Аз обичам Планетата Земя и вярвам, че грижата за нея е отговорност на нас. И тъй като всички черпим от Енергията на Земята ние сме убедени, че е необходимо да й дадем нещо в замяна! Нека се грижим за нея! В коридорите и фоайетата поставяме фризове и тапети с изображения на земята, които визуално вдъхновяват децата ни да се грижат за нея. Позитивните послания и утвърждения създават екологично мислене в бъдещото поколение.

Втори етаж: Градовете на бъдещето!

Нужно е да разберем по-добре предизвикателствата, пред които градовете ще бъдат изправени през следващите години. Да научим децата си да ползват енергията на Земята е наше свещено право! Градове на бъдещето са екологично чисти и интелигентни системи. Те ще бъдат с много зеленина и хората в тях ще живеят здравословно. Затова, виждайки изображения на градове на бъдещето във фоайетата и коридорите, у децата ще се пробуди креативност и нагласа за живот в уют и хармония с природата и грижа за планетата Земя.

Стаите:

Всяка класна стая притежава собствен облик чрез фототапети и вплетени в тях интересни мисли и утвърждаващи послания и думи.  Темите за всяка стая са уникални и са в унисон с интересите и светоусещането на децата, които учат в стаята. При класовете от 1 до 4 преобладават тапети с приказни герои, а в останалите са застъпени теми от литературата, историята, географията, езиците и други.

Ползи от проекта:

Подобряване на екологичната атмосфера в класната стая. Екологично мислене – създава се тясна връзка на децата с природата. Възпитават се да я обичат и да се грижат за нея.
Децятя учат за Планетата Земя чрез чрез личното преживяване. Децата се включват в подобряването на околната среда, което създава усещането в тях, че училището е техен втори дом. Екипна работа между деца, учители и родители.

Допълнителна информация за изпълнени проекти можете да намерите:

https://www.youtube.com/channel/UCMJcSHOAE5WmHZO2zzgNBrA/videos

https://www.facebook.com/LightSourceCharity/

https://lightsourcecharity.org/bg/

Scroll to Top