Текущи проекти и програми

homepagehomepage

homepage

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища.

Линк към проекта: https://priobshtavane.mon.bg/

 


site-logoПроект № BG05M2OP001-5.001-0001site-logo
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

През учебната 2022/2023 г. по проекта се обучават учениците от І клас, разпределени в 15 групи ученици от по 5 ученици в група. Времето за обучение на всяка една от групите е 4 учебни часа.

За да подпомагат пълноценно децата си по време на обучение от разстояние в електронна среда, родителите на първокласниците преминават същото обучение, но структурирано в 2 астрономически часа. Общия брой на групите и 12, а родителите са разпределени по 6 човека в група.

Педагогическите специалисти осъществяващи обученията са Любомира Христова – ЗД по УД, Красимира Мицева – „учител, ООУП в прогимназиален етап – математика и ИТ“, Юлиянка Петрова – „старши учител, ООУП в прогимназиалеун етап – математика, физика и астрономия“ и Людмила Иванова – „учител в начален етап на основното образование“.

Всички ученици и родители завършили успешно обученията ще получат своите сертификати.

През учебната 2022/2023 г. по проекта се обучават учениците от І клас, разпределени в 15 групи ученици от по 5 ученици в група. Времето за обучение на всяка една от групите е 4 учебни часа.

Педагогическите специалисти осъществяващи обученията са Любомира Христова – ЗД по УД, Красимира Мицева – „учител, ООУП в прогимназиален етап – математика и ИТ“ и Юлиянка Петрова – „старши учител, ООУП в прогимназиалеун етап – математика, физика и астрономия“.

Всички ученици завършили успешно обученията ще получат своите сертификати.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Линк към проекта: https://react.mon.bg/


Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ – 2023 г.

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
Цели на програмата:
− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

През учебната 2023/2024 година училището ни отново е одобрено за работа и по двата модула на програмата.

По Модул 1 „Изкуства“ са сформирани 3 групи, като ръководителите са актьорът и режисьор Васил Караманлиев и учителят по китара Живко Каратабанов.

По Модул 2 „Спорт“ са сформирани две групи с ръководители Александър Стоилов – учител ООУП – физическо възпитание и спорт и треньор по футбол и Маргарита Чипова – треньор по баскетбол.

Всички групи вече стартираха заниманията си и се готвят за представителните си изяви на областно ниво в края на учабната година.


Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ – 2023 г.

Програмата цели създаване на оптимални и привлекателни учебно-възпитателни условия, достъпна архитектурна среда, цялостна организация по охраната на сградите и на възможности за прилагане и развиване компетентностите на децата и учениците. През учебната 2023/2024 година училището е одобрена за работа по Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт”.

Дейността по модула включва:
1. обновяване на класни стаи, в които учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности
в областта на хуманитарните науки; предвидени са за закупуване атласи и карти по история и цивилизации и географияь и икономика.

2. създаване на кът за четене на етаж № 1, в който са предвидени подходящи за възрастта на учениците от начален етап книги, място за сядане и четене, провеждане на инициативи за насърчаване на мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес. Ще бъдат поканени и лектори и автори на произведения за деца.


Национална програма „Иновации в действие“ – 2023

 

Програмата е насочена към подкрепа на училища и на учители, реализиращи иновативни дейности чрез създаването на иновативна учебна среда в класната стая, иновативни методи на преподаване, както и към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на финансовата грамотност, екологията и зелената енергия, интегрираното знание, личностното развитие на учениците, позитивното образование и др.

Като иновативно училище в различните степени на образование и с различни дейности – „Монтесори“ подагогика в начален етап, модел на обучение 1:1 в прогимназиален етап и инегриране на учебно съдържание в нов – интегративен учебен предмет от разширена подготовка „Научна палитра“ за всички ученици от ІІ до VІІ клас вкл. училището ни е желан партньор за обмяна на опит с училища от страната, в които се обучават ученици от разлчни етапи на обучение.

През учебната 2023/2024 година наши партньори ще бъдат Средно училище „Ал. С. Пушкин“, гр. Варна и иновативно училище „Васил Левски“, с. Орешак.


Нацционална програма „България – образователни маршрути“

Програмата подпомага създаването на условия за развитие на съвременното образование на XXI век чрез обучение, възпитание и социализация на всички ученици, по всяко време и навсякъде. Подобен подход подпомага затвърждаването и надграждането на знанията и уменията, придобити в училище от учениците. Придобиването на знания чрез преживяване извън училището, в реална среда чрез различни образователни маршрути, които включват обекти в тематичните направления: история и археология – от
древността до днес; география и икономика – от недрата на земята и минералите до икономическите предизвикателства в реалния живот; биология, биоразнообразиe и екология – в природата и живота с всичките си проявления; изкуства, архитектура и литература – пренесени от векове за векове; етнография, фолклор и занаяти – традиции, съхранили страната и влезли в голямата съкровищница на света и т.н., допринасят за личностното и гражданско развитие на учениците, за патриотичното им възпитание, както и за придобиване на трайно, интегрирано знание.

Учениците от ІІІ до VІІ клас включително са включени в Модул 1 „Образователни маршрути“. През месец септември 2023 г. и през месец април 2024 г. те ще изследват различни обекти в регионите на гр. Царево и гр. Банско.

Учениците от ІІ клас са включени в Модул 2 „Културните и научните институции като образователна среда“. През месец април 2024 година те ще имат възможността да посетят гр. Ловеч и негоните природни и културни забележителности и да порведат обучение в извънучилищна образователна среда под формата на интегриране на учабно съдържание.


Програма „Училища за пример“, Фондация „Заедно в час“, 2020 година – 2022 година 

Екипът на Основно училище „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив е сред екипите на 26 училища от цялата страна, които се включиха в първия випуск на новата програмаУчилища за примерна фондация „Заедно в час“. Програмата е двугодишна и ще подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик.
Програмата е наследник на Академията за лидери в образованието на фондация „Америка за България“ и съвместява знанията и опита на „Заедно в час“ в областта на професионалното развитие и подкрепата на учители. Продължителността на програмата за лидерство е 2 години, като фокусът е изграждане на силни и ефективни педагогически екипи, които целенасочено създават позитивна култура на учене и работят заедно за въвеждането и разпространението на качествени методи на преподаване в цялото училище. Курсът „Лидерство в училище“ е насочен към лидерския екип: директор и заместник-директори и фокусът му е върху изграждането на силни и ефективни педагогически екипи, които целенасочено създават позитивна култура на учене и работят заедно за въвеждането и разпространението на качествени методи на преподаване в цялото училище. Курсът „Компетентности в училище – умения на XXI век в час“ е ориентиран към интегриране на преподаването на учебното съдържание с развиване на умения за  XXI век, а курсът „STEM в училище“ – работи пряко за развиване на математическа компетентност и компетентност в областта на природните науки, технологиите и инженерството.

Програмата стартира през м. август 2020 г.

За повече информация: https://zaednovchas.bg/26-uchilishta-za-primer/


Scroll to Top