Текущи проекти и програми

Договор № BG-RRP-1.007-0020-C01

BG-RRP-1.007-0020 „Модернизация на  образователната среда в ОУ „Екзарх
Антим I“ – гр. Пловдив“, процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”,

по Национален план за възстановяване и устойчивост

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG-RRP-1.007-0020-C01

Краен получател: Община Пловдив
Обща стойност на Инвестицията: 4 953 016.32 лв., от които: – 3 749 266,69 лв. без ДДС БФП, в т.ч. и 1% непреки разходи от стойността на преките разходи (без ДДС), представляваща безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ);
– 384 433,82 лв. без ДДС съфинансиране от бюджета на Община Пловдив- сума в размер на 742 429,05 лева, представляваща невъзстановим данък добавена стойност за преките разходи и непреките разходи, която е за сметка на бюджета на Република България;
Срок за изпълнение на Инвестицията: 35 месеца, 04.12.2023 – 31.05.2026 г.

Цел на Инвестицията: Основната цел на настоящето проектно предложение, в пълно съответствие с тази на Процедура BG-RRP-1.007 по НПВУ, е да се създадат условия за равен достъп до образование в ОУ „Екзарх Антим I“- гр. Пловдив, чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно
ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.
Основни дейности:
1. Основен ремонт, реконструкция, преустройство, пристрояване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Екзарх Антим I“ – гр. Пловдив
Индикатори:
• Приключване на обновяването на училищата и детските градини – 1 бр.;
• Икономии в годишното потребление на първична енергия – 296.50 MWh/y;
• Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения и
образователни заведения – 528 бр.;

 

 


Проект: № BG-RRP-1.007-0020 „Модернизация на образователната среда в ОУ „Екзарх Антим I“ – гр. Пловдив“, процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”

Финансираща програма/институция: Национален план за възстановяване и устойчивост

Обща стойност на проекта:  4 953 016.32 лв., от които 4 491 695.74 лв. БФП, а 461 320.58 лв. съфинансиране

Цели и очаквани резултати: 

Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.007 по НПВУ, е насочен към модернизация на образователната инфраструктура на ОУ „Екзарх Антим I“- гр. Пловдив, чрез осъществяване на интервенции за: основен ремонт, реконструкция, преустройство, пристрояване и въвеждане на мерки за ЕЕ, вкл.- осигуряване на достъпна среда и условия, за постигане на цялостен обновен облик и среда на училищната институция, предоставяща обучение за 509 деца. Посоченото ще се реализира чрез комплекс от взаимосвързани интервенции включващи:

1. Внедряване на мерки за ЕЕ в сградата на ОУ „Екзарх Антим I“ за постигане на клас „А“, съгл. чл. 48 от ЗЕЕ, вкл. изграждане на ФЕЦ за собствена консумация;

2.Осигуряване на достъпност на средата, съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-2/26.01.2021 г., вкл.-чрез пристрояване, с цел подобряване на достъпа, условията и средата за хора с увреждания до и в обхванатия от проекта сграден фонд на институцията;

3. Постигане на изисквания и стандарти, определени в Наредба № 24 от 2020 г., в т.ч.: чрез преструктуриране на комуникационни зони, обособяване на зони чрез цветови решения и др.;

4. Извършване на интервенции за ремонт и реновиране на сградата на ОУ „Екзарх Антим I“,гр. Пловдив.

Реализирането на проекта ще допринесе за постигането на цялостен обновен облик на ОУ „Екзарх Антим I“ – гр. Пловдив за осигуряване на условия за качествено и модерно образование и повишаване мотивацията за учене, самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Срок на изпълнение:  04.12.2023г. – 31.05.2026 г.

 

Project Name: № BG-RRP-1.011-0016-C01 Modernization of the educational environment in Primary School “Ekzarh Antim I” – Plovdiv

Financing program/institution:  National Recovery and Resilience Plan

Total value of the project:  BGN 4 953 016.32, of which BGN 4 491 695.74 is Grant, and BGN 461 320.58 is co-financing

Objectives and Expected Results:  

The current project, corresponding with the main objective of Procedure BG-RRP-1.007 under the National Recovery and Resilience Plan, is aimed at the modernization of the educational infrastructure of the Primary School “Ekzarh Antim I”, City of Plovdiv, by carrying out interventions for: overall repair, reconstruction, remodeling, extension and introduction of EE measures, incl. provision of accessible environment and conditions, to achieve a completely renewed appearance and ambience of the institution which provides education to 509 kids. The above will be implemented through a set of correlated interventions incl.:

1. Implementation of EE measures in the building of Primary School “Ekzarh Antim I” to achieve Class A energy efficiency, acc. Art. 48 of Energy Efficiency Act, incl. building a power plant for own consumption;

2. Ensuring the accessibility of the environment, in accordance with the requirements of Ordinance No. RD-02-20-2 /26.01.2021, incl. through extension, in order to improve the access, conditions and environment for people with disabilities to and in the building of the institution covered in the project;

3. Achieving the set requirements and standards defined in Ordinance No. 24 of 2020, including: by restructuring the communication areas, separating areas through use of different colors, etc.;

4. Carrying out interventions for repairing and renovating the building of Primary School “Ekzarh Antim I”, Plovdiv.

The implementation of the interventions will contribute to the renewed appearance of Primary School “Ekzarh Antim I”- Plovdiv to ensure conditions for quality, modern education and increase the motivation for learning, self-training and improving the educational results of children and students.

Implementation:  04.12.2023 – 31.05.2026

 

 


Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“, Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”, 2023 г.

В търсене на отговор на предизвикателството как да мотивираме, ангажираме, подобрим ученето и резултатите на нашите ученици част от екипа ни се впусна да търси инструменти и възможности, които да бъдат интегрирани в практиките в класната стая и извън нея. В периода от 29 октомври 2023 г. до 04 ноември 2023 г. 8 педагогически специалисти се включиха в образователна мобилност по Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани” на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“ с обучение на тема „Innovative Teaching Methods for teachers, school and adult education staff“, Erasmus Learning Academy, Italy.

По отношение на педагогическите специалисти  дейностите за мобилност имат за цел да генерират един или повече от следните резултати:

 • усъвършенствани компетентности, свързани с професионалните им профили (преподаване, обучение и т.н.);
 • по-широко разбиране на практиките, политиките и системите на образованието, обучението и младежката работа в различните държави;
 • повишен капацитет за провокиране на промени, насочени към модернизиране и отваряне за международно сътрудничество в образователните организации, където работят;
 • по-добро разбиране на взаимните връзки между формалното и неформалното образование, професионалното обучение и пазара на труда;
 • повишено качество на тяхната работа и дейности в полза на учениците;
 • по-добро разбиране и отзивчивост към всички видове многообразие, например социално, етническо, езиково, полово и културно многообразие, както и разнообразни способности;
 • повишени способности за удовлетворяване на потребностите на хората с по-малко възможности;
 • по-активна подкрепа и стимулиране на дейности за мобилност на учещи;
 • повишени възможности за професионално и кариерно развитие;
 • усъвършенствани чуждоезикови компетентности и компетентности в областта на цифровите технологии;
 • повишена мотивация и удовлетвореност от ежедневната им работа.

Дейностите, подкрепяни в рамките на това действие, следва също така да генерират един или повече от следните резултати за участващите организации:

 • повишен капацитет за работа на равнище ЕС/международно равнище; по-добри управленски умения и стратегии за интернационализация; засилено сътрудничество с партньори от други държави; отпускане на повече финансови ресурси (различни от средства от фондовете на ЕС) за организиране на европейски/международни проекти; повишено качество на подготовката, изпълнението и мониторинга на европейски/международни проекти и последващите ги дейности;
 • иновативни и усъвършенствани подходи за работа с техните целеви групи, например чрез осигуряване на: по-привлекателни програми за учениците, съобразени с техните потребности и очаквания; повишени квалификации на преподавателите; усъвършенствани процедури за признаване и валидиране на компетентности, придобити в рамките на периоди на учене в чужбина, по-ефективни дейности в полза на местните общности, и т.н.;
 • по-модерна, динамична, ангажирана и професионална среда в организацията: готовност за интегриране на добри практики и нови методи в текущите дейности, отвореност за единодействия с организации, чиято дейност е свързана с различни области в социалната и образователната сфера и в сферата на заетостта, стратегическо планиране на професионалното развитие на техните служители във връзка с индивидуалните нужди и целите на организацията поддържане на комуникация, прехвърляне на знания и популяризиране на подобренията, и ако е приложимо, потенциал за привличане на отлични студенти и академичен персонал от целия свят.

Разпределението на екипа на училището в две отделни групи с различна локация разшири възможностите за създаване на партньорства с другите участници от Европа и споделяне на практики от отделните образователни системи (Германия, Латвия, Норвегия, Финландия, Франция, Словения, Литва, Румъния, Исландия, Хърватия, Турция, Унгария и др.). 

Чрез обучение и практически дейност; учене чрез правене, учене и преживяване се фокусираме върху възможностите на неформалното образование, практикувахме и тествахме някои дейности и инструменти, свързани с геймификацията и обучение, базирано на игри; чрез рефлексия споделяхме преживявание и работихме в екип.

Това обучение ни даде възможност да извършим преглед на различни иновативни подходи, които със сигурност ще вдъхновят професионалните учебни общности да работят съвместно за ангажиране и мотивиране на учениците чрез използване на иновативни техники, стратегии и подходи, съчетани с дигитални технологии (проектно-базирано обучение, неформално образование в класната стая и извън нея, геймификацията и обучение, базирано на игри в обучителния процес и др.)

Повече информация можете да прочетете на следния линк:

Ключова дейност 1


homepage

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища.

Линк към проекта: https://priobshtavane.mon.bg/

 


site-logoПроект № BG05M2OP001-5.001-0001site-logo
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

През учебната 2022/2023 г. по проекта се обучават учениците от І клас, разпределени в 15 групи ученици от по 5 ученици в група. Времето за обучение на всяка една от групите е 4 учебни часа.

За да подпомагат пълноценно децата си по време на обучение от разстояние в електронна среда, родителите на първокласниците преминават същото обучение, но структурирано в 2 астрономически часа. Общия брой на групите и 12, а родителите са разпределени по 6 човека в група.

Педагогическите специалисти осъществяващи обученията са Любомира Христова – ЗД по УД, Красимира Мицева – „учител, ООУП в прогимназиален етап – математика и ИТ“, Юлиянка Петрова – „старши учител, ООУП в прогимназиалеун етап – математика, физика и астрономия“ и Людмила Иванова – „учител в начален етап на основното образование“.

Всички ученици и родители завършили успешно обученията ще получат своите сертификати.

През учебната 2022/2023 г. по проекта се обучават учениците от І клас, разпределени в 15 групи ученици от по 5 ученици в група. Времето за обучение на всяка една от групите е 4 учебни часа.

Педагогическите специалисти осъществяващи обученията са Любомира Христова – ЗД по УД, Красимира Мицева – „учител, ООУП в прогимназиален етап – математика и ИТ“ и Юлиянка Петрова – „старши учител, ООУП в прогимназиалеун етап – математика, физика и астрономия“.

Всички ученици завършили успешно обученията ще получат своите сертификати.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Линк към проекта: https://react.mon.bg/


Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, 2023 г.

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
Цели на програмата:
− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

През учебната 2023/2024 година училището ни отново е одобрено за работа и по двата модула на програмата.

По Модул 1 „Изкуства“ са сформирани 3 групи, като ръководителите са актьорът и режисьор Васил Караманлиев и учителят по китара Живко Каратабанов.

По Модул 2 „Спорт“ са сформирани две групи с ръководители Александър Стоилов – учител ООУП – физическо възпитание и спорт и треньор по футбол и Маргарита Чипова – треньор по баскетбол.

Всички групи вече стартираха заниманията си и се готвят за представителните си изяви на областно ниво в края на учабната година.


Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, 2023 г.

Програмата цели създаване на оптимални и привлекателни учебно-възпитателни условия, достъпна архитектурна среда, цялостна организация по охраната на сградите и на възможности за прилагане и развиване компетентностите на децата и учениците. През учебната 2023/2024 година училището е одобрена за работа по Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт”.

Дейността по модула включва:
1. обновяване на класни стаи, в които учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности
в областта на хуманитарните науки; предвидени са за закупуване атласи и карти по история и цивилизации и географияь и икономика.

2. създаване на кът за четене на етаж № 1, в който са предвидени подходящи за възрастта на учениците от начален етап книги, място за сядане и четене, провеждане на инициативи за насърчаване на мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес. Ще бъдат поканени и лектори и автори на произведения за деца.


Национална програма „Иновации в действие“, 2023 г.

 

Програмата е насочена към подкрепа на училища и на учители, реализиращи иновативни дейности чрез създаването на иновативна учебна среда в класната стая, иновативни методи на преподаване, както и към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на финансовата грамотност, екологията и зелената енергия, интегрираното знание, личностното развитие на учениците, позитивното образование и др.

Като иновативно училище в различните степени на образование и с различни дейности – „Монтесори“ подагогика в начален етап, модел на обучение 1:1 в прогимназиален етап и инегриране на учебно съдържание в нов – интегративен учебен предмет от разширена подготовка „Научна палитра“ за всички ученици от ІІ до VІІ клас вкл. училището ни е желан партньор за обмяна на опит с училища от страната, в които се обучават ученици от разлчни етапи на обучение.

През учебната 2023/2024 година наши партньори ще бъдат Средно училище „Ал. С. Пушкин“, гр. Варна и иновативно училище „Васил Левски“, с. Орешак.


Национална програма „България – образователни маршрути“

Програмата подпомага създаването на условия за развитие на съвременното образование на XXI век чрез обучение, възпитание и социализация на всички ученици, по всяко време и навсякъде. Подобен подход подпомага затвърждаването и надграждането на знанията и уменията, придобити в училище от учениците. Придобиването на знания чрез преживяване извън училището, в реална среда чрез различни образователни маршрути, които включват обекти в тематичните направления: история и археология – от
древността до днес; география и икономика – от недрата на земята и минералите до икономическите предизвикателства в реалния живот; биология, биоразнообразиe и екология – в природата и живота с всичките си проявления; изкуства, архитектура и литература – пренесени от векове за векове; етнография, фолклор и занаяти – традиции, съхранили страната и влезли в голямата съкровищница на света и т.н., допринасят за личностното и гражданско развитие на учениците, за патриотичното им възпитание, както и за придобиване на трайно, интегрирано знание.

Учениците от ІІІ до VІІ клас включително са включени в Модул 1 „Образователни маршрути“. През месец септември 2023 г. и през месец април 2024 г. те ще изследват различни обекти в регионите на гр. Царево и гр. Банско.

Учениците от ІІ клас са включени в Модул 2 „Културните и научните институции като образователна среда“. През месец април 2024 година те ще имат възможността да посетят гр. Ловеч и негоните природни и културни забележителности и да порведат обучение в извънучилищна образователна среда под формата на интегриране на учабно съдържание.


Програма „Училища за пример“, Фондация „Заедно в час“, 2020 година – 2022 година 

Екипът на Основно училище „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив е сред екипите на 26 училища от цялата страна, които се включиха в първия випуск на новата програмаУчилища за примерна фондация „Заедно в час“. Програмата е двугодишна и ще подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик.
Програмата е наследник на Академията за лидери в образованието на фондация „Америка за България“ и съвместява знанията и опита на „Заедно в час“ в областта на професионалното развитие и подкрепата на учители. Продължителността на програмата за лидерство е 2 години, като фокусът е изграждане на силни и ефективни педагогически екипи, които целенасочено създават позитивна култура на учене и работят заедно за въвеждането и разпространението на качествени методи на преподаване в цялото училище. Курсът „Лидерство в училище“ е насочен към лидерския екип: директор и заместник-директори и фокусът му е върху изграждането на силни и ефективни педагогически екипи, които целенасочено създават позитивна култура на учене и работят заедно за въвеждането и разпространението на качествени методи на преподаване в цялото училище. Курсът „Компетентности в училище – умения на XXI век в час“ е ориентиран към интегриране на преподаването на учебното съдържание с развиване на умения за  XXI век, а курсът „STEM в училище“ – работи пряко за развиване на математическа компетентност и компетентност в областта на природните науки, технологиите и инженерството.

Програмата стартира през м. август 2020 г.

За повече информация: https://zaednovchas.bg/26-uchilishta-za-primer/


Scroll to Top