Текущи проекти и програми

homepagehomepage

homepage

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища.

Линк към проекта: https://priobshtavane.mon.bg/

 


site-logoПроект № BG05M2OP001-5.001-0001site-logo
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

През учебната 2022/2023 г. по проекта се обучават учениците от І клас, разпределени в 15 групи ученици от по 5 ученици в група. Времето за обучение на всяка една от групите е 4 учебни часа.

За да подпомагат пълноценно децата си по време на обучение от разстояние в електронна среда, родителите на първокласниците преминават същото обучение, но структурирано в 2 астрономически часа. Общия брой на групите и 12, а родителите са разпределени по 6 човека в група.

Педагогическите специалисти осъществяващи обученията са Любомира Христова – ЗД по УД, Красимира Мицева – „учител, ООУП в прогимназиален етап – математика и ИТ“, Юлиянка Петрова – „старши учител, ООУП в прогимназиалеун етап – математика, физика и астрономия“ и Людмила Иванова – „учител в начален етап на основното образование“.

Всички ученици и родители завършили успешно обученията ще получат своите сертификати.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Линк към проекта: https://react.mon.bg/


Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
Цели на програмата:
− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.


Програма „Училища за пример“, Фондация „Заедно в час“, 2020 година – 2022 година 

Екипът на Основно училище „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив е сред екипите на 26 училища от цялата страна, които се включиха в първия випуск на новата програмаУчилища за примерна фондация „Заедно в час“. Програмата е двугодишна и ще подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик.
Програмата е наследник на Академията за лидери в образованието на фондация „Америка за България“ и съвместява знанията и опита на „Заедно в час“ в областта на професионалното развитие и подкрепата на учители. Продължителността на програмата за лидерство е 2 години, като фокусът е изграждане на силни и ефективни педагогически екипи, които целенасочено създават позитивна култура на учене и работят заедно за въвеждането и разпространението на качествени методи на преподаване в цялото училище. Курсът „Лидерство в училище“ е насочен към лидерския екип: директор и заместник-директори и фокусът му е върху изграждането на силни и ефективни педагогически екипи, които целенасочено създават позитивна култура на учене и работят заедно за въвеждането и разпространението на качествени методи на преподаване в цялото училище. Курсът „Компетентности в училище – умения на XXI век в час“ е ориентиран към интегриране на преподаването на учебното съдържание с развиване на умения за  XXI век, а курсът „STEM в училище“ – работи пряко за развиване на математическа компетентност и компетентност в областта на природните науки, технологиите и инженерството.

Програмата стартира през м. август 2020 г.

За повече информация: https://zaednovchas.bg/26-uchilishta-za-primer/


твм

Scroll to Top