Текущи проекти

 


Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН)

 

ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив е сред училищата, включени в списъка на министъра на образованието и науката, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на дейности 2, 3, 4, 6 и 7 по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая

От м. януари 2020 г. в училище стартира изпълнението на Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). Сформирани са два клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови – 1 група с ученици от IIІ  – IV клас, с ръководител Владимир Кършев, на длъжност “Ръководител на направление “ИКТ” и Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови – 1 група с ученици от V  – VII, с ръководител Любомира Христова, на длъжност “Заместник-директор по учебната дейност”