Приключили проекти и програми

Проект „Обичам моето училище“ LightSource charty, 2020 година – 2022 година 

Училището е нашия втори дом и ние искаме нашите деца да се чувстват в него спокойно и уютно. Чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource подкрепя българското образование, като създава и дарява красива и уютна учебна среда. Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект!

В какво се състои проектът:

LightSource charty създава визуален интериорен проект на цялото училище, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода, щори…(ако предстои закупуване). Създава интериорен дизайн на фоайета като кътове за почивка и запознанства и извънкласни занимания. В специализираните кабинети поставя изображения фото тапети в зависимост от предмета, който се изучава с изписани послания и учебна информация. Израбова графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета. Извърша печат и поставяне на тапетите. Прави обучения за екипа, въвлечен в проекта; създава доброволчески групи и подкрепя училището в създаването на такива.

Проектът на нашето училище:

Планетата Земя e мой дом – навсякъде по всяко време! 

Вдъхновение за проекта:

Планетата Земя е жив организъм! Тя е уникална и значима! Тя е нашият дом!

Описание на проекта: 

Загрижени за това как ще изглежда нашата Земя и в бъдеще, учители и ученици, осъзнахме, че отговорността да я пазим, е наша! Разбирайки Земята, можем да разберем по-добре себе си.  Общуването с Природата ни презарежда и създава от нас хармонични личности. Нашата планета Земя е нашият дом! Тя е движещата сила в живота ни – наша отговорност е да се грижим за нея! Тя също се грижи за нас, защото произвежда въздухът който дишаме, храната която консумираме, водата която пием. Благодарение на нейното съвършенство и красота, ние сме живи.

Чрез темата ”Планетата Земя e мой дом – навсякъде по всяко време” ние искаме да научим децата да обичат  въздуха, природата, водата, реките, моретата, океаните и всичко в природата, което ни заобикаля. Създаваме нова и модерна визия в коридорите и фоайетата на нашето училище, където наситените фототапети с изображения на земята вдъхновяват децата и ги насърчават за вземане на смели решения в грижата за планетата Земя.

Първи етаж: Аз се грижа за планетата!

Аз обичам Планетата Земя и вярвам, че грижата за нея е отговорност на нас. И тъй като всички черпим от Енергията на Земята ние сме убедени, че е необходимо да й дадем нещо в замяна! Нека се грижим за нея! В коридорите и фоайетата поставяме фризове и тапети с изображения на земята, които визуално вдъхновяват децата ни да се грижат за нея. Позитивните послания и утвърждения създават екологично мислене в бъдещото поколение.

Втори етаж: Градовете на бъдещето!

Нужно е да разберем по-добре предизвикателствата, пред които градовете ще бъдат изправени през следващите години. Да научим децата си да ползват енергията на Земята е наше свещено право! Градове на бъдещето са екологично чисти и интелигентни системи. Те ще бъдат с много зеленина и хората в тях ще живеят здравословно. Затова, виждайки изображения на градове на бъдещето във фоайетата и коридорите, у децата ще се пробуди креативност и нагласа за живот в уют и хармония с природата и грижа за планетата Земя.

Стаите:

Всяка класна стая притежава собствен облик чрез фототапети и вплетени в тях интересни мисли и утвърждаващи послания и думи.  Темите за всяка стая са уникални и са в унисон с интересите и светоусещането на децата, които учат в стаята. При класовете от 1 до 4 преобладават тапети с приказни герои, а в останалите са застъпени теми от литературата, историята, географията, езиците и други.

Ползи от проекта:

Подобряване на екологичната атмосфера в класната стая. Екологично мислене – създава се тясна връзка на децата с природата. Възпитават се да я обичат и да се грижат за нея.
Децата учат за Планетата Земя чрез личното преживяване. Децата се включват в подобряването на околната среда, което създава усещането в тях, че училището е техен втори дом. Екипна работа между деца, учители и родители.

Допълнителна информация за изпълнени проекти можете да намерите:

https://www.facebook.com/LightSourceCharity/

https://lightsourcecharity.org/bg/

 


Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, 2021 година

Основно училище „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив е сред училищата с одобрено проектно предложение с фокус изграждането на партньорство на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици чрез провеждане на срещи с родителите на учениците.


Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН)

ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив е сред училищата, включени в списъка на министъра на образованието и науката, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на дейности 2, 3, 4, 6 и 7 по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая

От м. януари 2020 г. в училище стартира изпълнението на Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). Сформирани са два клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови – 1 група с ученици от IIІ  – IV клас, с ръководител Владимир Кършев, на длъжност “Ръководител на направление “ИКТ” и Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови – 1 група с ученици от V  – VII, с ръководител Любомира Христова, на длъжност “Заместник-директор по учебната дейност”


Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“, 2020 година 

Основно училище „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив е сред училищата с одобрено проектно предложение по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ с фокус провеждане на уроци не само в класната стая, но и сред природата, в градска среда, в библиотеката, в театъра, в музеите. При тяхното реализиране учениците са в активна позиция на ситуативно учене и учат чрез организирано наблюдение, чрез правене, чрез преживяване, с всичките си сетива. В основата на урока, провеждан в музея, ученикът  ясно осъзнава: защо изпълнява определено интерактивно действие, как се обогатява неговият жизнен опит, къде и кога може да го приложи.


Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“, 2020 година

Дейността се осъществява от екип от учители – учител в начален и учители в прогимназиален и е насочена към осигуряване на по-плавни преходи между отделните етапи, към обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, към обогатяване на познанията за възрастовите особености на учениците и адекватна реакция за подкрепата им.


Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“, 2020 година

Основно училище „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив е сред училищата с одобрено проектно предложение по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“. Целта е да се обособи и позиционира „кът за четене“ на територията на училището с обогатен библиотечен фонд. Така учениците ще се насърчат да четат; ще се повиши тяхната грамотност и ще формират умения за самостоятелна работа с книгата и за работа в екип. Реализирането на проекта започна със закупуването на художествена и научна литература като Необикновената книга на емоциитеНашите мастилени сърца, Кратки пътеводители в биографии забележителни, Колекция “Хари Потър“ (пълна поредица 7 книги), Българските празници и обичаи, Открития, които трябва да знаем, 50-те най-велики исторически решения и личностите, които са ги взели и още много други интересни заглавия на български и чуждестранни автори. През 2021 година е оформен и позициониран „кът за четене“.


Проект „Игривко”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО-ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ“

Модул

„Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“

Чрез реализирането на проекта ще бъде обособена стая за занимания по интереси и ще бъде изградена среда, активираща ученето при целодневната организация.

В групите ще се провеждат проектно-ориентирани и интердисциплинарни занимания по интереси, а популяризирането на дейността им ще става чрез представяне на продуктите от реализираните проекти пред училищната общност.


Проект „Игривко”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО-ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ“

Модул

„Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“

Чрез реализирането на проекта ще бъде обособена стая за занимания по интереси и ще бъде изградена среда, активираща ученето при целодневната организация.

В групите ще се провеждат проектно-ориентирани и интердисциплинарни занимания по интереси, а популяризирането на дейността им ще става чрез представяне на продуктите от реализираните проекти пред училищната общност.


Проект „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Информация за проекта – http://tvoiatchas.mon.bg/

Индикатори

 1. Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата.
 2. Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.
 3. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.

Проект „Студентски практики“

Информация за проекта – http://praktiki.mon.bg/sp/


Проект „ФОЛКЛОРНА  ПАЛИТРА”

Финансиран със средства по Секторна програма “Коменски”, Училищни партньорства – Двустранни училищни партньорства

Предвидените дейности по проект „Фолклорна палитра” са двустранно партньорство между Основно училище „Екзарх Антим І”, гр. Пловдив, България и Основно училище Ticaret ve Sanayi Odasi İlkogretim Okulu, гр. Люлебургаз, Турция.

Идеята на проекта е да съживи и съхрани националните обичаи, ритуали и традиции, да осъществи кръстосано обогатяване на културите и да накара децата да се научат да ги разбират и уважават.

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – У.С.П.Е.Х., МОМН

За втора поредна година училището се включи в проект У.С.П.Е.Х. с идея да създаде детска зона за личностно израстване, гражданско образование и социална интеграция, в която светът да бъде видян през призмата на детския поглед. Включването на учениците в извънкласни дейности /клубове, ателиета и студиа/ създава възможности за развитие на редица ключови компетентности.

 

Проект:  Младежка Академия  „Творчески искри” на фондация „Огънят на Орфей”

Основно училище „Екзарх Антим I” продължава да въвлича своите ученици в предизвикателството, наречено работа по проекти.

Проектът е на фондация „Огънят на Орфей”, а целта – да се даде възможност на децата за изява и развитие чрез изкуството – театър, изобразително изкуство, вокално изкуство, литература и занимания по пиано и китара.

Игротека „Веселото кътче“, Национална програма „Училището – територия на учениците“, МОМН.

Детска издателска къща „Шарени писаници“ – МОН, „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – „Развитие на извънкласните форми“.

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – Обогатяване на библиотечния фонд, Министерство на културата.

„Училището – работилница за таланти“ – ОП „Развитие на човешките ресурси“, Европейски социален фонд

„Да направим училището привлекателно за младите хора“ – „Ритуализация на училищния живот“ – МОМН.

Scroll to Top