Приключили проекти

Проект „Игривко”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО-ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ“

Модул

„Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“

Чрез реализирането на проекта ще бъде обособена стая за занимания по интереси и ще бъде изградена среда, активираща ученето при целодневната организация.

В групите ще се провеждат проектно-ориентирани и интердисциплинарни занимания по интереси, а популяризирането на дейността им ще става чрез представяне на продуктите от реализираните проекти пред училищната общност.


 

 

Проект „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Информация за проекта – http://tvoiatchas.mon.bg/

Индикатори

 1. Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата.
 2. Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.
 3. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.

 

Проект „Студентски практики“

Информация за проекта – http://praktiki.mon.bg/sp/


Проект „ФОЛКЛОРНА  ПАЛИТРА”

Финансиран със средства по Секторна програма “Коменски”, Училищни партньорства – Двустранни училищни партньорства

Предвидените дейности по проект „Фолклорна палитра” са двустранно партньорство между Основно училище „Екзарх Антим І”, гр. Пловдив, България и Основно училище Ticaret ve Sanayi Odasi İlkogretim Okulu, гр. Люлебургаз, Турция.

Идеята на проекта е да съживи и съхрани националните обичаи, ритуали и традиции, да осъществи кръстосано обогатяване на културите и да накара децата да се научат да ги разбират и уважават.

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – У.С.П.Е.Х., МОМН

За втора поредна година училището се включи в проект У.С.П.Е.Х. с идея да създаде детска зона за личностно израстване, гражданско образование и социална интеграция, в която светът да бъде видян през призмата на детския поглед. Включването на учениците в извънкласни дейности /клубове, ателиета и студиа/ създава възможности за развитие на редица ключови компетентности.

 

Проект:  Младежка Академия  „Творчески искри” на фондация „Огънят на Орфей”

Основно училище „Екзарх Антим I” продължава да въвлича своите ученици в предизвикателството, наречено работа по проекти.

Проектът е на фондация „Огънят на Орфей”, а целта – да се даде възможност на децата за изява и развитие чрез изкуството – театър, изобразително изкуство, вокално изкуство, литература и занимания по пиано и китара.

Игротека „Веселото кътче“, Национална програма „Училището – територия на учениците“, МОМН.

Детска издателска къща „Шарени писаници“ – МОН, „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – „Развитие на извънкласните форми“.

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – Обогатяване на библиотечния фонд, Министерство на културата.

„Училището – работилница за таланти“ – ОП „Развитие на човешките ресурси“, Европейски социален фонд

„Да направим училището привлекателно за младите хора“ – „Ритуализация на училищния живот“ – МОМН.

Scroll to Top