Бланки и заявления

  1. Заявление за прием І – ІV клас
  2. Заявление за ГЦОУД (.docx) (PDF)
  3. Заявление за освобождаване от ФВС
  4. Заявление за преместване в друга паралелка на училището по чл. 176 ПУДУ
  5. Заявление за отсъствие на ученик, включен в група за целодневна организация на учебния ден по чл. 197 от Правилника за устройството и дейността на училището. (PDF)
  6. ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие на ученик по чл. 189, ал. 1, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на училището (PDF)
  7. ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие на ученик по чл. 189, ал. 1, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на училището (PDF)
  8. Заявление за напускане на група за целодневна организация на учебния ден (PDF)