Бланки и заявления

 

1. Заявление за прием 2,3,4,6 и 7 клас (PDF)

2. Заявление за ЗИП (PDF)

3. Заявление за СИП (PDF)

4. Заявление за ГЦОУД (PDF)

5. Заявление за освобождаване от ФВС (PDF)

6. Д Е К Л А Р А Ц И Я за отсъствие на ученик, включен в група за целодневна организация на учебния ден по чл. 116, ал. 1, т. 1 и по чл. 116, ал. 1, т. 2  от Правилника за устройството и дейността на училището (PDF)

7. ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие на ученик, включен в група за целодневна организация на учебния ден по чл. 116, ал. 1, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на училището (PDF)

8. ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие на ученик по чл. 174, ал. 1, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на училището (PDF)

9. ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие на ученик по чл. 174, ал. 1, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на училището (PDF)