За нас новаторството на утрешния европейски ден е ежедневие.

Основно училище „Екзарх Антим I” е едно от най-старите в град Пловдив, с почти вековна история, в което опитът и новаторството си дават среща в името на бъдещето на древния ни град. Визията на училището е да бъде приобщаващо училище за училищните общности и заинтересованите страни със среда, съчетаваща образователни традиции, мотивирани учители, иновативни педагогически решения, дигитално развитие и устойчивост на резултатите.

Днес, в условията на динамична образователна среда, учителите създават ефективни практики за трансформиране на процеса на обучение чрез прилагане на компетентностен модел с помощта на дигитални технологии и Монтесори педагогиката в класната стая. Така ученикът е активен участник в обучението и се подготвя с уменията на 21 век. Тук учениците се обучават и възпитават в уютна и добре подредена образователна среда. Учебните занятия се провеждат само на една смяна, което дава възможност на нашите ученици да се подготвят за утрешния ден; да се включат в училищните инициативи и събития и да участват в различни извънучилищни занимания. Училището осигурява и целодневна организация на учебния ден за учениците от 1. клас до 5 клас, като учебните часове се провеждат в самостоятелен блок преди обяд, а дейностите по организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси – след обяд. За развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му са създадени възможности за включване към различни извънкласни дейности и занимания. Има осигурена подкрепа от училищен психолог, медицинско обслужване и охрана, гарантиращи безопасността и здравето на учениците.

Царящият дух на доверие, уважение и стремеж да бъдем най-добрите, заразява учениците и ги подтиква към победа. Те са сред първите в състезания, конкурси, олимпиади и изпити. Продължават образованието си в желаните профилирани и професионални гимназии, колежи и училища.
Мисията на нашето училище е да осигури равен достъп до образование с добро качество за всички така, че да придобият ключови компетенции и преносими умения, съзвучни с потребностите на гражданското общество и дигиталното поколение в 21 век. Вярваме, че уверената личност, подготвена за съвременния динамичен и технологичен свят, е успяващата личност.

Училището има потенциала и умението да изпълни мисията си и да осъществи визията си. През последните четири учебни години (2021 година) ОУ „Екзарх Антим І” е в процес на растеж и развитие. Способността да осигурява много добри образователни услуги и програми с наличните ресурси оказва ефикасно въздействие върху училищните общности. Училището има много добра институционална, програмна и финансова устойчивост. Наличието на стратегия, ефективен мениджмънт, човешки ресурси и организационна култура, са част от елементите осигуряващи институционалната устойчивост на училището. Професионалната компетентност, качеството на образователния процес, внедряването на информационно-комуникационните технологии в образователния процес и в общуването и комуникацията с родителите чрез електронен дневник, разработването и управлението на проекти, диалогът със заинтересованите страни осигуряват програмната устойчивост на училището. Доброто финансово управление на бюджета и прозрачността гарантират финансовата устойчивост на училището. Училището работи в много добро партньорство с органите на местната власт и неправителствени организации, Обществения съвет и Училищното настоятелство. Получава подкрепа от училищното настоятелство при реализирането на програми и проекти; решаване на казуси и финансиране на идеи.

Scroll to Top