В училищното образование се ползват учебници, учебни помагала и/или  учебни комплекти. Министърът на образованието и науката със своя заповед  утвърждава Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за съответната учебна година.

Осигуряват се за безвъзмездно ползване учебници и учебни комплекти по всеки общообразователен учебен предмет за всеки ученик от 1. клас до 4. клас вкл.

Осигуряват се за безвъзмездно ползване учебници по всеки общообразователен учебен предмет за всеки ученик от 5. клас до 7. клас вкл.

Учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет.

Закупените и предоставени учебници и учебни се използват от учениците със следната продължителност на ползване:

2. за учебните помагала – една учебна година;

3. за учебниците за I клас – една учебна година;

4. за учебниците за II – VII клас – три учебни години.

След приключване на учебните занятия за съответната учебна година учениците връщат учебниците, за които е определен срок за ползване, по-дълъг от една учебна година, в училището, от което са ги получили.

Учениците са длъжни да полагат грижи за съхраняване на учебниците.

Когато ученикът не върне учебник или при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от страна на ученика учебникът е негоден за следваща употреба, родителите (настойниците) на ученика възстановяват учебника или неговата стойност в училището, от което е получен.

Учебните помагала, които ще използват учениците, се избират от учителя, който преподава в паралелката по съответния учебен предмет.

Scroll to Top