Училищни документи

Училищни учебни планове

През учебната 2020-2021 година в ОУ „Екзарх Антим I“ се работи по следните училищни учебни планове:

I-ви клас – паралелки: А, Б, В

II-ри клас – паралелки: А, Б, В

III-ри клас – паралелки: А, Б, В

IV-ти клас – паралелки: А, Б, В

V-ти клас – паралелки: А, Б, В

VI-ти клас – паралелки: А, Б, В

VII-ми клас – паралелки: А, Б, В

 

Етичен кодекс на училищната общност (PDF)

Единни училищни правила на поведение и ценности

Единни правила и задължения на всички служители, свързани със случаите на тормоз

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2020/2021 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 

Анкетна карта за идентифициране на ученици от уязвими групи и ученици с изявени дарби

Политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище

Актуализирана политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище м. септември 2019 г.

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище учебна 2019/2020 година

Mерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Eкзарх Aнтим I“ град Пловдив учебна 2020/2021 г.

Правилник за устройството и дейността на училището

Годишен план за дейността на училището за учебната 2020/2021 г.

Стратегия за развитие на училището. План за действие и финансиране

Форми на обучение в ОУ „Екзарх Антим I“ гр. Пловдив за учебната 2020/2021 година

План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата за учебна 2019/2020 година

Извънреден инструктаж по Безопасност на движението по пътищата през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция