Стратегия за развитие на ОУ „Екзарх Антим І“ – Пловдив за периода 2021 – 2025 година

Актуализирана стратегия за развитие на ОУ „Екзарх Антим І“ – Пловдив за периода 2021 – 2025 година

Актуализирана стратегия за развитие на ОУ „Екзарх Антим I“ – Пловдив за периода 2022 – 2025 година

Правилник за устройството и дейността на училището (в сила от 08 септември 2022 година)

Правилник за устройството и дейността на училището (изменения и допълнения) в сила от 14 октомври 2022 г.

Правилник за устройството и дейността на училището (изменения и допълнения) в сила он 15 декември 2022 г.

През учебната 2022/2023 година в ОУ „Екзарх Антим I“ се работи по следните училищни учебни планове:

I-ви клас – паралелки: А, Б, В

II-ри клас – паралелки: А, Б, В, Г

III-ри клас – паралелки: А, Б, В

IV-ти клас – паралелки: А, Б, В

V-ти клас – паралелки: А, Б, В

VI-ти клас – паралелки: А, Б, В

VII-ми клас – паралелки: А, Б, В

Годишен план за дейността на училището за учебната 2022/2023 година

Годишен план за дейността на училището (промени в Приложение № 1) в сила от 14.10 2022 г.

Годишен план за дейността на училището (промени в Приложение № 4) в сила от 27.10.2022 г.

Годишен план за дейността на училището (променив Приложение № 1) в сила от 15.12.2022 г.

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище учебна 2022/2023 година

Mерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Eкзарх Aнтим I“ град Пловдив учебна 2022/2023 г.

Форми на обучение в ОУ „Екзарх Антим I“ гр. Пловдив за учебната 2022/2023 година (заповед)

Форми на обучение (извадка от Правилник за устройството и дейността на училището)

Вътрешни правила за работа с GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION при обучение от разстояние в електронна среда

План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата 2022/2023 година

Scroll to Top