Училищни документи


Училищни учебни планове

През учебната 2020-2021 година в ОУ „Екзарх Антим I“ се работи по следните училищни учебни планове:

I-ви клас – паралелки: А, Б, В

II-ри клас – паралелки: А, Б, В

III-ри клас – паралелки: А, Б, В

IV-ти клас – паралелки: А, Б, В

V-ти клас – паралелки: А, Б, В

VI-ти клас – паралелки: А, Б, В

VII-ми клас – паралелки: А, Б, В


Етичен кодекс на училищната общност (PDF)


Единни училищни правила на поведение и ценности

Единни правила и задължения на всички служители, свързани със случаите на тормоз


Политика за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в ОУ „Екзарх Антим І“ – Пловдив

Политика за подкрепа на личностното развитие на ученика

Политика заизграждане на  позитивен организационен климат

Политика за утвърждаване на позитивна дисциплина

Политика за развитие на училищната общност


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2020/2021 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 


Анкетна карта за идентифициране на ученици от уязвими групи и ученици с изявени дарби


Политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище

Актуализирана политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище м. септември 2019 г.

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище учебна 2020/2021 година


Mерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Eкзарх Aнтим I“ град Пловдив учебна 2020/2021 г.


Правилник за устройството и дейността на училището


Годишен план за дейността на училището за учебната 2020/2021 година


Стратегия за развитие на ОУ „Екзарх Антим І“ – Пловдив за периода 2021 – 2025 година

Стратегия за развитие на ОУ „Екзарх Антим І“ – Пловдив за периода 2017 – 2025 година. План за действие и финансиране


Форми на обучение в ОУ „Екзарх Антим I“ гр. Пловдив за учебната 2020/2021 година (заповед)

Форми на обучение (извадка от Правилник за устройството и дейността на училището)


План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата за учебна 2019/2020 година

План за дейностите по безопасност на движението по пътищата учебна 2020/2021 година


Обучение от разстояние в електронна среда: информация, практически съвети и правила за сигурност и безопасна работа


Извънреден инструктаж по Безопасност на движението по пътищата през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция


Училищен план за действие в изпълнение на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2020/2021 година