Училищни документи

Училищни учебни планове

За учебната 2017/2018 година се работи по следните училищни учебни планове:

Първи клас – паралелки: А , Б, В (PDF)

Втори клас – паралелки: А , Б, В (PDF)

Трети клас – паралелки: А , Б, В (PDF)

Четвърти клас – паралелки: А , Б, В (PDF)

Пети клас – паралелки: А, Б, В (PDF)

Шести клас – паралелки: А, Б (PDF)

Седми клас – паралелки: А, Б (PDF)

 

Стратегия за развитие на училището за периода 2017 – 2020 г. (PDF)

Годишен план за дейността на училището (PDF)

Етичен кодекс на училищната общност (PDF)

Правилник за устройството и дейността на училището (PDF)

Изменения в правилника за устройството и дейността на училището (PDF)

Изменения в правилника за устройството и дейността на училището (PDF)

Изменения в правилника за устройството и дейността на училището (PDF)

Изменения в правилника за устройството и дейността на училището (PDF)

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден (PDF)

Мерки за повишаване качеството на образованието (PDF)

План за насърчаване и повишаване на грамотността (PDF)

Единни правила и задължения на всички служители, свързани със случаите на тормоз (PDF)

План за противодействие на училищния тормоз (PDF)

Училищна политика за противодействие на тормоза (PDF)

Програма за превенция на ранното напускане на училище (PDF)

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи (PDF)

Форми на обучение (PDF)

Спортни дейности по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО (PDF)

Протокол от въпросник за тормоза в училище за първия срок на учебната 2017/2018 г. (PDF)

План за организиране и провеждане на вътрешноинституционални форуми за изява на ученици с изявени интереси (PDF)