Училищни документи

Училищни учебни планове

През учебната 2018-2019 година се работи по следните училищни учебни планове:

I-ви клас – паралелки: А, Б, В

II-ри клас – паралелки: А, Б, В

III-ри клас – паралелки: А, Б, В

IV-ти клас – паралелки: А, Б, В

V-ти клас – паралелки: А, Б, В

VI-ти клас – паралелки: А, Б, В

VII-ми клас – паралелки: А, Б

 

Етичен кодекс на училищната общност (PDF)

Единни правила и задължения на всички служители, свързани със случаите на тормоз (PDF)

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Анкетна карта за идентифициране на ученици от уязвими групи и ученици с изявени дарби

Политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище учебна 2018/2019 година

Mерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Eкзарх Aнтим I“ град Пловдив учебна 2018/2019 г.

Правилник за устройството и дейността на училището за учебната 2018/2019 г.

Промени в правилника за устройството и дейността на училището за учебната 2018/2019 г.

Годишен план за дейността на училището за учебната 2018/2019 г.

Актуализирана стратегия за развитие на ОУ „Екзарх Антим I“ – гр. Пловдив за периода 2017 г. – 2020 г.

Форми на обучение в ОУ „Екзарх Антим I“ гр. Пловдив за учебната 2018-2019 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за 2018/2019

План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата

План за действие и финансиране към стратегия за развитие