Училищни документи


Училищни учебни планове

През учебната 2021-2022 година в ОУ „Екзарх Антим I“ се работи по следните училищни учебни планове:

I-ви клас – паралелки: А, Б, В, Г

II-ри клас – паралелки: А, Б, В

III-ри клас – паралелки: А, Б, В

IV-ти клас – паралелки: А, Б, В

V-ти клас – паралелки: А, Б, В

VI-ти клас – паралелки: А, Б, В

VII-ми клас – паралелки: А, Б, В


Етичен кодекс на училищната общност (PDF)


Единни училищни правила на поведение и ценности

Единни правила и задължения на всички служители, свързани със случаите на тормоз


Политика за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в ОУ „Екзарх Антим І“ – Пловдив

Политика за подкрепа на личностното развитие на ученика

Политика за изграждане на  позитивен организационен климат

Политика за утвърждаване на позитивна дисциплина

Политика за развитие на училищната общност


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2021/2022 година

Анкетна карта за идентифициране на ученици от уязвими групи и ученици с изявени дарби

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022

Програма за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 


Политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище учебна 2021/2022 година


Mерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Eкзарх Aнтим I“ град Пловдив учебна 2021/2022 г.


Правилник за устройството и дейността на училището ( в сила от 15 септември 2021 година)


Годишен план за дейността на училището за учебната 2021/2022 година


Стратегия за развитие на ОУ „Екзарх Антим І“ – Пловдив за периода 2021 – 2025 година

Стратегия за развитие на ОУ „Екзарх Антим І“ – Пловдив за периода 2017 – 2020 година. План за действие и финансиране


Форми на обучение в ОУ „Екзарх Антим I“ гр. Пловдив за учебната 2021/2022 година (заповед)

Форми на обучение (извадка от Правилник за устройството и дейността на училището)


 

Обучение от разстояние в електронна среда: информация, практически съвети и правила за сигурност и безопасна работа


План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата за учебна 2021/2022 година

Извънреден инструктаж по Безопасност на движението по пътищата през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция


Училищен план за действие в изпълнение на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2020/2021 година