Пред Вас стои въпросът кое училище да изберете за Вашето дете. Най-логично е да се вгледате в себе си и в своите деца. Обмислете въпроса, какво искате за тях. Отговорът винаги е един – най-доброто.

Основно училище „Екзарх Антим І“ град Пловдив е иновативно училище, което предоставя образователна услуга съзвучна с потребностите на градското общество и дигиталното поколение. То е едно от ключовите училища в Република България, което внедри облачни технологии за обучение и администриране на процеси G Suite for Education и реализира организационен модел на обучение, който е революционен и изключително новаторски: модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” в една паралелка в IV клас (всеки ученик със собствено устройство), който продължава да се разширява и допълва във времето. 

Днес, в условията на динамична образователна среда, учителите създават ефективни практики за трансформиране на процеса на обучение чрез прилагане на компетентностен модел с помощта на дигитални технологии и Монтесори педагогиката в класната стая. Така ученикът е активен участник в обучението и се подготвя с уменията на 21 век. Нашите ученици стават отговорни и съзнателни хора, със силен характер, подготвени за предизвикателствата на бъдещето.

Да развие знанията на учениците в практически умения, поставяйки ги в интерактивен режим на учене (чрез правене, изследване и преживяване) така, че учениците с различни стилове на учене да могат да усвояват по-пълноценно информация, вкл. чрез технологиите; да работи за повишаване на ключови компетентности и преносими умения на учениците; да направи достъпно учебното съдържание по всяко време, навсякъде, за всеки, са част от водещите цели в работата на екипа от учители в училище. 

Креативното мислене, уменията за сътрудничество, общуване и изразяване, и най-вече умението за учене, трябва да бъдат на най-високо ниво, за да се подкрепи бъдещия успех на една млада личност. За да бъде ученикът технологично грамотен, да може да проектира знанията си в умения и да свързва цели и решения в практическия си живот, училището променя организацията на обучението, методи на преподаване, учебно съдържание, планове и програми, създава нова професионална учебна общност и въвлича родителите в диалог за учебния опит на децата си. Сътрудничеството с родителите, включването им в подготовката на учебни проекти, подкрепа вкъщи, посещения в класните стаи и съвместни събития съдействат за личностното развитие на детето и показват, че училището е нещо ценно и смислено. Чрез участие в образователни дейности родителите съвместно преживяват и изследват с децата си, стават по-активни участници в училищните политики, практики и проекти.

„НИЕ СМЕ ПЪРВИ, ЗАЩОТО УЧИМ В АНТИМ ПЪРВИ“

Scroll to Top