Графици за учебно време

Организация на учебния ден за учебната 2018/2019 година


Седмично разписание за II срок на 2018-2019 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_1 (сборна група I A, I В клас)


Седмично разписание за II срок на 2018-2019 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_2 (сборна група I Б, I В клас)


Седмично разписание за II срок на 2018-2019 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_1 (сборна група II A и II В клас)


Седмично разписание за II срок на 2018-2019 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_2 (сборна група II A и II Б клас)


Седмично разписание за II срок на 2018-2019 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 3_1 (сборна група III A и III Б клас)


Седмично разписание за II срок на 2018-2019 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 3_2 (сборна група III A и III В клас)


Седмично разписание за II срок на 2018-2019 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 4_1 (сборна група IV A и IV Б клас)


Седмично разписание за II срок на 2018-2019 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 4_2 (сборна група IV A и IV В клас)


Седмично разписание за II срок на 2018-2019 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 5 А,Б и В клас (сборна група)


Седмично разписание на часовете II срок за начален етап     изтегли в pdf формат


Седмично разписание на часовете II срок за прогимназиален етап    изтегли в pdf формат


График за провеждане на часовете по БДП – II срок 2018-2019 г.
Промяна в графика за провеждане на часовете по БДП – II срок 2018-2019 г. за III A клас (pdf)


График за провеждане на класните работи по предмети – прогимназиален етап за учебната 2018-2019 г. – II срок


График за провеждане на контролни работи в начален етап II срок, 2018-2019 г. pdf


График за провеждане на контролни работи в прогимназиален етап – II срок, 2018-2019 г.  pdf


График за провеждане на часовете от Допълнителна подготовка и Свободно Избираема Подготовка за II срок


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка през 2018-2019 г. pdf


График за консултации и допълнителна работа по предмети на учители с ученици – прогимназиален етап през II учебен срок за учебната 2018-2019 г.


График за консултации и допълнителна работа по предмети на учителите с учениците – начален етап през II учебен срок за учебната 2018-2019 г.


График на дежурството на учителите през ІI учебен срок – учебна 2018-2019 г.


График на дежурството на учителите в ГЦОУД през ІI-ри учебен срок – учебна 2018-2019 г.


График на дежурството на учител в ГЦОУД – стол за учебна 2018-2019 г. – II срок