Организация на учебния ден за учебната 2021/2022 година


Седмично разписание за 2021/2022 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_1 (група I A клас)


Седмично разписание за 2021/2022 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_2 (група I Б клас)


Седмично разписание за 2021/2022 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_3 (група I В клас)


Седмично разписание за 2021/2022 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_4 (група I Г клас)


Седмично разписание за 2021/2022 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_1 (група II А клас)


Седмично разписание за 2021/2022 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_2 (група II Б клас)


Седмично разписание  за 2021/2022 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_3 (група II В клас)


Седмично разписание за 2021/2022 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 3_1 (група III A клас)


Седмично разписание за 2021/2022 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 3_2 (група III Б клас)


Седмично разписание за 2021/2022 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 3_3 (група III В клас)


Седмично разписание за 2021/2022 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 4_1 (сборна група IV A и IV В клас)


Седмично разписание за 2021/2022 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 4_2 (група IV Б и IV В клас)


Седмично разписание за 2021/2022 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден V клас  (сборна група от ученици от 5 А,Б и В класв сила от 07.02.2022 година


Седмично разписание на часовете IІ срок за начален етап, учебна 2021/2022 година (изтегли в pdf формат)

Седмично разписание на часовете IІ срок за прогимназиален етап, учебна 2021/2022 година (изтегли в pdf формат)


График за провеждането на часовете по БДП  – учебна 2021/2022 година, ІІ-ри учебен срок


График за провеждане на контролни работи по предмети в начален етап II срок, 2021/2022 г. (PDF)


График за провеждане на контролни работи по предмети в прогимназиален етап – II срок, 2021/2022 г.(PDF)

  • Изменения в График за провеждане на контролните работи по предмети в прогимназиален етап – ІІ срок, 2021/2022 г. в сила от 23.03.2022 г. (PDF)

График за провеждане на класните работи по предмети в прогимназиален етап – II срок, 2021/2022 г.(PDF)


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка през учебната 2021/2022 година, IІ-ри учебен срок


График за консултиране на родителите и учениците в групите за целодневна организация на учебния ден и водене на задължителната учебна документация на съответната група през учебната 2021/2022 година, ІІ-ри учебен срок


График за консултации и допълнителна работа на учители  с ученици (прогимназиален етап) през учебната 2021/2022 година, ІІ-ри учебен срок


График за консултации и допълнителна работа на учителите с учениците (начален етап) през учебната 2021/2022 година, ІІ-ри учебен срок


График на дежурството на старши учители/учители с начало на учебния ден 8,00 часа през II-ри учебен срок учебна 2021/2022 година


График на дежурството на старши учители/учители с начало на учебния ден 8,15 часа през II-ри учебен срок учебна 2021/2022 година


График на дежурството на старши учители/учители с начало на учебния ден 8,30 часа през IІ-ри учебен срок учебна 2021/2022 година


График на дежурството на учителите в ГЦОУД през ІІ-ри учебен срок учебна 2021/2022 година


График за обедно хранене на учениците и дежурството на учители в група за целодневна организация на учебния ден в училищния стол през ІІ-ри учебен срок учебна 2021/2022 година


График за дежурство на учители в група за целодневна организация на учебния ден за осъществяване на грижи за учениците след края на дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден до предаването им на техните розители през IІ-ри учебен срок учебна 2021/2022 година


График за работа с ученици и родители на психолога – учебна 2021/2022 г.


График на заниманията по интереси лятна ваканция юни-август 2021 г.


График на заниманията по интереси юни-август 2020 г.

Scroll to Top