Графици за учебно време

Организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година


Седмично разписание за I срок на 2020-2021 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_1 (група I A клас)


Седмично разписание за I срок на 2020-2021 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_2 (група I Б клас)


Седмично разписание за I срок на 2020-2021 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_3 (група I В клас)


Седмично разписание за I срок на 2020-2021 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_1 (група II клас)


Седмично разписание за I срок на 2020-20201г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_2 (група II Б клас)

Седмично разписание за I срок на 2020-2021 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_3 (група II В клас)


Седмично разписание за I срок на 2020-2021 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 3_1 (сборна група III A и III Б клас)


Седмично разписание за I срок на 2020-2021 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 3_2 (сборна група III А и III В клас)


Седмично разписание за I срок на 2020-2021 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 4_1 (сборна група IV A и IV В клас)


Седмично разписание за I срок на 2020-2021 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 4_2 (група IV Б и IV В клас)


Седмично разписание за I срок на 2020-2021 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден V клас  (сборна група от ученици от 5 А,Б и В клас)


Седмично разписание на часовете I срок за начален етап     изтегли в pdf формат

Седмично разписание на часовете I срок за прогимназиален етап    изтегли в pdf формат


График за провеждане на часовете по БДП – учебна 2020/2021 година, I-ви учебен срок


График за провеждане на класните работи по предмети – прогимназиален етап за учебната 2020-2021 г. – I срок

График за провеждане на контролни работи в начален етап I срок, 2020-2021 г.

График за провеждане на контролни работи в прогимназиален етап – I срок, 2020-2021 г.


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация на съответната паралелка през учебната 2020/2021 година, I-ви учебен срок


График за консултации и допълнителна работа на учители с ученици (прогимназиален етап) през учебната 2020/2021 г., I-ви учебен срок


График за консултации и допълнителна работа на учителите с учениците (начален етап) през за учебната 2020/2021 г., I-ви учебен срок


График на дежурството на старши учители/учители с начало на учебния ден 8,00 часа през I-ви учебен срок учебна 2020/2021 година

График на дежурството на старши учители/учители с начало на учебния ден 8,15 часа през I-ви учебен срок учебна 2020/2021 година

График на дежурството на старши учители/учетиле с начало на учебния ден 8,30 часа през I-ви учебен срок учебна 2020/2021 година


График на дежурството на учителите в ГЦОУД през I-ви учебен срок учебна 2020/2021 година


График за дежурство на учители в група за целодневна организация на учебния ден за осъществяване на грижи за учениците след края на дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден до предаването им на техните розители през I-ви учебен срок учебна 2020/2021 година


График за обедно хранене на учениците и дежурството на учители в група за целодневна организация на учебния ден в училищния стол през I-ви учебен срок учебна 2020/2021 година


График за работа с ученици и родители на психолога


График на заниманията по интереси лятна ваканция юни-август 2020 г.


График на заниманията по интереси юни-август 2020 г.