Графици за учебно време

Организация на учебния ден за учебната 2017/2018 година (PDF)


Седмично разписание на часовете – начален етап (PDF)


Седмично разписание на часовете – прогимназиален етап (PDF)


Седмично разписание на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден (PDF)


График за провеждане на часовете по БДП – II срок – (PDF)


График за провеждане на класните работи по предмети – прогимназиален етап за учебната 2017/2018 г. – I срок (PDF)


График за провеждане на контролни работи в начален етап – ПРОМЕНЕ II срок – (PDF)


График за провеждане на контролни работи в прогимназиален етап – II срок – ПРОМЕНЕН (PDF)


График за провеждане на часовете от СИП/Допълнителна подготовка (PDF)


Промяна в графика за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка през 2017/2018 г. (PDF)


График за консултации и допълнителна работа по предмети на учители с ученици – прогимназиален етап (PDF)


График за консултации и допълнителна работа по предмети на учителите с учениците – начален етап (PDF)


График на дежурството на учителите през ІI учебен срок – учебна 2017/2018 година (PDF)


График на дежурството на учителите в група за целодневна организация на учебния ден през ІI-ри учебен срок – учебна 2017/2018 година (PDF)


График на дежурството – стол за учебна 2017/2018 година – I срок (PDF)