Организация на учебния ден за учебната 2022/2023 година


Седмично разписание за 2022/2023 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_1 (група I A клас)


Седмично разписание за 2022/2023 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_2 (група I Б клас)


Седмично разписание за 2022/2023 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_3 (група I В клас)


Седмично разписание за 2022/2023 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_1 (група II А клас)


Седмично разписание за 2022/2023 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_2 (група II Б клас)


Седмично разписание за 2022/2023 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_3 (група II В клас)


Седмично разписание  за 2022/2023 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_4 (група II Г клас)


Седмично разписание за 2022/2023 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 3_1 (група III A клас)


Седмично разписание за 2022/2023 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 3_2 (сборна група III Б и III В клас)


Седмично разписание за 2022/2023 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 4_1 (група IV A клас)


Седмично разписание за 2022/2023 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 4_2 (група IV Б клас)


Седмично разписание за 2022/2023 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 4_2 (сборна група III В и IV В клас)


Седмично разписание за 2022/2023 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден V клас  (сборна група V А, V Б, и V в клас) в сила от 06.02.2023 г.

Схема на разцположение на групите за целодневна организация на учебния ден в училищния двор:


Седмично разписание на часовете IІ срок за начален етап, учебна 2022/2023 година (изтегли в pdf формат)

Седмично разписание на часовете IІ срок за прогимназиален етап, учебна 2022/2023 година (изтегли в pdf формат)


График за провеждането на часовете по БДП  – учебна 2022/2023 година, ІІ-ри учебен срок (PDF)


График за провеждане на контролни работи по предмети в начален етап IІ срок, 2022/2023 г. (PDF)


График за провеждане на контролни работи по предмети в прогимназиален етап – IІ срок, 2022/2023 г. (PDF)


График за провеждане на класните работи по предмети в прогимназиален етап – ІI срок, 2022/2023 г. (PDF)


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка през учебната 2022/2023 година, ІІ-ри учебен срок (PDF)


График за консултиране на родителите учениците в групите за целодневна организация на учебния ден и водене на задължителната учебна документация на съответната група през учебната 2022/2023 година, ІІ-ри учебен срок (PDF)


График за консултации и допълнителна работа на учителите с учениците (прогимназиален етап) през учебната 2022/2023 година, ІІ-ри учебен срок (PDF)


 График за консултации и допълнителна работа на учителите с учениците (начален етап) през учебната 2022/2023 година, ІІ-ри учебен срок (PDF)


График на дежурството на старши учители/учители с начало на учебния ден 8,00 часа през ІI-ри учебен срок учебна 2022/2023 година (PDF)График на дежурството на старши учители/учители с начало на учебния ден 8,30 часа през ІІ-ри учебен срок учебна 2022/2023 година (PDF)


График на дежурството на учителите в ГЦОУД през ІІ-ри учебен срок учебна 2022/2023 година (PDF)


График за обедно хранене на учениците и дежурството на учители в група за целодневна организация на учебния ден в училищния стол през ІІ-ри учебен срок учебна 2022/2023 година (PDF)


График на дежурство на учителите в ГЦОУД за осъществяване на грижи за учениците след края на дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден до предаването им на техните розители през ІI-ри учебен срок учебна 2022/2023 година (PDF)


График за работа с ученици и родители на психолога 


График на заниманията по интереси лятна ваканция юни-август 2021 г.


График на заниманията по интереси юни-август 2020 г.

Scroll to Top