Графици за учебно време

Организация на учебния ден за учебната 2019/2020 година


Седмично разписание за I срок на 2019-2020 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_1 (група I A клас)


Седмично разписание за I срок на 2019-2020 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_2 (група I Б клас)


Седмично разписание за I срок на 2019-2020 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_3 (група I В клас)


Седмично разписание за I срок на 2019-2020 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_1 (сборна група II A и II Б клас)


Седмично разписание за I срок на 2019-2020 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_2 (сборна група II Б и II В клас)


Седмично разписание за I срок на 2019-2020 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 3_1 (сборна група III A и III Б клас)


Седмично разписание за I срок на 2019-2020 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 3_2 (сборна група III Б и III В клас)


Седмично разписание за I срок на 2019-2020 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 4_1 (сборна група IV A и IV Б клас)


Седмично разписание за I срок на 2019-2020 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 4_2 (група IV В клас)


Седмично разписание за II срок на 2019-2020 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 5 А,Б и В клас (сборна група)


Седмично разписание на часовете II срок за начален етап     изтегли в pdf формат


Седмично разписание на часовете II срок за прогимназиален етап    изтегли в pdf формат

Приложение № 1 към заповед № РД-10-66711.06.2020 г. (промяна в седмичното разписание за прогиманазиален етап, за паралелки VIIа, VIIб и VIIв, за периода 18 – 26 юни 2020 г.)


График за провеждане на часовете по БДП – II срок 2019-2020 г. 


График за провеждане на класните работи по предмети – прогимназиален етап за учебната 2019-2020 г. – II срок


График за провеждане на контролни работи в начален етап II срок, 2019-2020 г.


График за провеждане на контролни работи в прогимназиален етап – II срок, 2019-2020 г.


График за провеждане на часовете от Допълнителна подготовка за II срок за учебната 2019-2020 г.


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка през 2019-2020 г.


График за консултации и допълнителна работа по предмети на учители с ученици – прогимназиален етап през II учебен срок за учебната 2019-2020 г.


График за консултации и допълнителна работа по предмети на учителите с учениците – начален етап през II учебен срок за учебната 2019-2020 г.


График на дежурството на учителите през IІ учебен срок – учебна 2019-2020 г.


График на дежурството на учителите в ГЦОУД през IІ-ри учебен срок – учебна 2019-2020 г.


График на дежурството на учител в ГЦОУД – стол за учебна 2019-2020 г. – II срок


График за работа с ученици и родители на психолога


График на заниманията по интереси юни-август 2020 г.


График на заниманията по интереси лятна ваканция юни-август 2020 г.