Организация на учебния ден за учебната 2023/2024 година

Организация на учебния ден за учебната 2023/2024 г. (за периода 03.06.2024 г. – 29.06.2024 г.)Седмично разписание за 2023/2024 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_2 (група I Б клас)


Седмично разписание за 2023/2024 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 1_3 (група I В клас)


Седмично разписание за 2023/2024 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_1 (група II А клас)


Седмично разписание за 2023/2024 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_2 (група II Б клас)


Седмично разписание за 2023/2024 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 2_3 (група II В клас)


Седмично разписание за 2023/2024 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 3_1 (група III A клас)


Седмично разписание за 2023/2024 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 3_2 (група III Б клас)


Седмично разписание за 2023/2024 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 3_3 (група III В клас)


Седмично разписание за 2023/2024 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 3_4 (група IІІ Г клас)


Седмично разписание за 2023/2024 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 4_1 (група IV А клас)


Седмично разписание за 2023/2024 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден 4_2 (сборна група IV Б и IV В клас)


Седмично разписание за 2023/2024 г. на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден V клас  (сборна група V А, V Б, и V в клас

Схема на разположение на групите за целодневна организация на учебния ден в училищния двор.


Седмично разписание на часовете II срок за начален етап, учебна 2023/2024 година (изтегли в PDF формат)

Седмично разписание на часовете І А клас (смесен блок на обучение), ІІ учебен срок, учебна 2023/2024 година (изтегли в PDF формат)

Седмично разписание на часовете ІI срок за прогимназиален етап, учебна 2023/2024 година (изтегли в PDF формат)


График за провеждането на часовете по БДП  – учебна 2023/2024 година, ІІ-ри учебен срок (PDF)


График за провеждане на контролни работи по предмети в начален етап ІІ срок, 2023/2024 г. (PDF)


График за провеждане на контролни работи по предмети в прогимназиален етап – IІ срок, 2023/2024 г. (PDF)

График за провеждане на контролни работи по предмети в прогимназиален етап – ІІ срок, 2023/2024 г., в сила от 11.03.2024 г.


График за провеждане на класните работи по предмети в прогимназиален етап – ІІ срок, 2023/2024 г. (PDF)


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка през учебната 2023/2024 година, ІІ учебен срок (PDF)

График за консултирене на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за учебната 2023/2024 г., считано от 03 юни 2024 г. до 28 юни 2024 г.


График за консултиране на родителите учениците в групите за целодневна организация на учебния ден и водене на задължителната учебна документация на съответната група през учебната 2023/2024 година, ІІ учебен срок (PDF)


График за консултации и допълнителна работа на учителите с учениците (прогимназиален етап) през учебната 2023/2024 година, ІІ учебен срок (PDF)


 График за консултации и допълнителна работа на учителите с учениците (начален етап) през учебната 2023/2024 година, ІІ учебен срок (PDF)


График на дежурството на старши учители/учители с начало на учебния ден 8,00 часа през І-ви учебен срок учебна 2023/2024 година (PDF)


График на дежурството на старши учители/учители с начало на учебния ден 8,30 часа през ІІ учебен срок учебна 2023/2024 година (PDF)


График за дежурство на старши учители/учители с начало на учебния ден 7,30 часа през ІІ учебен срок учебна 2023/2024 година, считано от 03 юни 2024 г. до 28 юни 2024 г. вкл. (по седмици)

График за дежурство на старшщи учители/учители с начало на учебния ден 13.30 часа през ІІ учебен срок учебна 2023/2024 година, считано от 03 юни 2024 г. до 14 юни 2024 г. вкл. (по седмици)


График на дежурството на учителите в ГЦОУД през ІІ учебен срок учебна 2023/2024 година (PDF)


График за обедно хранене на учениците и дежурството на учители в група за целодневна организация на учебния ден в училищния стол през ІІ учебен срок учебна 2023/2024 година (PDF)


График на дежурство на учителите в ГЦОУД за осъществяване на грижи за учениците след края на дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден до предаването им на техните родители през IІ учебен срок учебна 2023/2024 година (PDF)


График за работа с ученици и родители на психолога 


График на заниманията по интереси лятна ваканция юни-август 2021 г.


График на заниманията по интереси юни-август 2020 г.

Scroll to Top