ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Всяка година 15 септември не е просто ден от календара. Това е дата, която поставя началото на знанието, на творчеството, на успехите! Това е първият учебен ден! Това е светъл и тържествен ден, който искаме да отпразнуваме в спокойна и сигурна образователна среда.

Празничният ден в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19, в нашето училище включва:

 

9.00 ч. – 11.00 ч.: официално откриване на учебната 2021/2022 г. в двора на училището за учениците, които ще бъдат в I клас.

Достъп в двора на училището за бъдещите първокласници, родители и гости при стриктно спазване на противоепидемичните мерки: транспортен вход от страната на ул. “Гладстон”. След приключване на официалната част на двора, учениците ще бъдат въведени в сградата на училището от своите учители. Екипът на училището препоръчва да направите снимки на двора на училището, защото след това в класните стаи ще бъдат проведени тържествени часове без присъствието на родители и външни лица; децата и учителите ще се опознаят взаимно; учениците ще получат своите учебници и учебни комплекти и ще се ориентират в училищната среда. Посрещане на първокласниците от родителите: оградна врата от страната на ул. “Захари Стоянов“.

Разпределение на паралелките по класни стаи:

I а клас – Класна стая 9, ет. 1

I б клас – Класна стая 7, ет. 1

I в клас – Класна стая 6, ет. 1

I г клас – Класна стая 5, ет. 1


8.30 ч. – 11.30 ч.: тържествени часове за учениците от II клас, III клас и IV клас. Достъп в двора на училището и вход в сградата при стриктно спазване на противоепидемичните мерки: оградна врата от страната на ул. “Захари Стоянов”. Учениците ще получат учебници и учебни комплекти, и указания за предстоящите учебни дни.

Разпределение на паралелките по класни стаи:

II а клас – Kласна стая 10, ет. 1

II б клас – Класна стая 1, ет. 1

II в клас – Kласна стая  8, ет. 1

III а клас – Класна стая 11, ет. 1

III б клас – Класна стая 2, ет. 1

III в клас – Класна стая 3, ет. 1

IV а клас – Класна стая 4, ет. 1

IV б клас – Класна стая 22, ет. 2

IV в клас – Класна стая 19, ет. 2


8.00 ч. – 11.00 ч.: тържествени часове за учениците от VI клас и VII клас.

Достъп в двора на училището и вход в сградата при стриктно спазване на противоепидемичните мерки: транспортен вход от страната на ул. “Гладстон”. Учениците ще получат учебници и указания за предстоящите учебни дни.

Разпределение на паралелките по класни стаи:

VI а клас – Класна стая 13, ет. 2

VI б клас – Класна стая 21, ет. 2

VI в клас – Класна стая 15,ет. 2

VII а клас – Класна стая 16, ет. 2

VII б клас – Класна стая 17, ет. 2

VII в клас – Класна стая 12, ет. 2


10.30 ч. – 12.30 ч.: официално посрещане за учениците от V клас.

Достъп в двора на училището за учениците от V клас, родители и гости при стриктно спазване на противоепидемичните мерки: транспортен вход от страната на ул. “Гладстон”. След приключване на официалната част на двора, учениците ще бъдат въведени в сградата на училището от своите учители. Екипът на училището препоръчва да направите снимки на двора на училището, защото след това в класните стаи ще бъдат проведени тържествени часове без присъствието на родители и външни лица; децата и учителите ще се опознаят взаимно; учениците ще получат своите учебници и учебни комплекти и ще се ориентират в училищната среда. След приключване на дейностите учениците напускат сградата на училището и двора от транспортен вход от страната на ул. “Гладстон”.

Разпределение на паралелките по класни стаи:

V а клас – Класна стая 20, ет. 2

V б клас – Класна стая 18, ет. 2

V в клас – Класна стая 14, ет. 2

Екипът на училището разчита на всички родители и ученици стриктно да спазват определените времеви рамки и противоепидемичните мерки. (информация)

 

Родителска среща с родителите на учениците от V клас през учебната 2021/2022 година

Родителската среща с родителите на учениците от Vа,  V б и V в клас ще се проведе на 09 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки, както следва:

  • V а клас – Кабинет № 20, етаж II
  • V б клас – Кабинет № 18, етаж II
  • V в клас –  Кабинет № 14, етаж II

Текущите задачи, които ще се разглеждат по време на родителските срещи вече са публикувани на сайта на училището.

Очакваме Ви! До скоро!

Родителска среща с родителите на учениците от I клас през учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,

родителската среща с родителите на учениците от I а и І б клас (обучение по метода Монтесори) ще се проведе на 07 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки, както следва:

Родителската среща с родителите на учениците от I в и І г клас ще се проведе на 08 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки, както следва:

Текущите задачи, които ще се разглеждат по време на родителските срещи вече са публикувани на сайта на училището.

Очакваме Ви! До скоро!

Родителска среща с родителите на ученици за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,
Екипът на училището ви благодари за доверието да поверите своите деца на педагогическите специалисти в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив.
Традиционната среща с вас, в условията на епидемиологична обстановка, ще бъде организирана както следва:

  • с родителите на учениците от I а и І б клас (обучение по метода Монтесори): на 07 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки;
  • с родителите на учениците от I в и І г клас: на 08 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки;
  • с родителите на учениците от V а, V б и V в клас: на 09 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки;
  • с родителите на учениците от II клас, III клас, IV клас, VI клас и VII клас: на 08 септември 2021 г. от 18.00 часа в Google Classroom Час на класа за съответната паралелка, като за целта използвате профилите за достъп на вашите деца от учебната 2020/2021 година. За учениците, които за първи път постъпват в нашето училище, са създадени профили с пароли към домейна на училището, които ще ви бъдат предоставени от класните ръководители на съответните паралелки преди срещата.

Информация за разпределението на учениците по паралелки, както и кабинетите, в които ще се проведат присъствените родителски срещи ще бъде качена в сайта допълнително.

Уважаеми родители, носете със себе си талон за проведен профилактичен преглед за здравословно състояние на детето и имунизационен статус, данни за личен лекар – име и фамилия, телефонен номер. При необходимост за освобождаване от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ – протокол от ЛКК/ТЕЛК.

На родителската среща ще бъдете запознати с:
1. Извадка от Правилника за устройството и дейността на училището;
2. Училищния учебен план на съответната паралелка;
3. Избраните учебници и учебни помагала;
4. Възможните форми за обучение, които предлага училището, и правата и задълженията на учениците и родителите;
5. Възможности за целодневно обучение;
6. Възможности за обща и допълнителна подкрепа;

7. Организационни въпроси на ниво паралелка
Напомняме ви, че ще бъдете допуснати в сградата на училището само с маска!

Очакваме Ви!

Участие в научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас

От 25.08.2021 г.  до 28.08.2021 г.,  гр.Бургас се проведе XII научно практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ с участието на представители от нашето училище-г-жа Любомира Христова и г-жа Мария Пилафова. На форума са разглеждани теми, свързани с развитието на информационното общество и технологичната революция, както и създаване на виртуални училища, „училище в облака“, обучението по метода Монтесори, модела 1:1.

От представените специфични модели на училищната организация става ясно, че за училищната общност на ОУ „ Екзарх Антим I”,гр. Пловдив не са непознати нито облачните технологии и платформи, нито иновативните модели в обучението. Макар и малко нашето училище от учебната 2018-2019 г. работи по метода Монтесори, а модела 1:1 прилагаме както в начален така и в прогимназиален етап на обучение. През годините успешно бяха поетапно въвеждани интердисциплинарни учебни предмети – английски език, история и цивилизации, география и икономика, информационни технологии в иновативни предмети с интегрирано учебно съдържание – ГИТ и ГАИТ.

През учебната 2021/2022 година всички паралелки от втори, трети, четвърти, пети и шести клас ще изучават в разширена подготовка нов учебен предмет – “Научна палитра” с интегриране на учебно съдържание по математика, география и икономика, история и цивилизации, човекът и природата, човекът и обществото, околен свят. Училището ни е включено в списъка с иновативни училища на Министерство на образованието и науката с две иновации:

  • обучение по метода Монтесори в начален етап на основното образование;
  • обучение по модела 1:1 в прогимназиален етап на основното образование.

Удволетворени сме, че успяхме да „сверим часовниците си“ и се уверихме в актуалността на работата си, обхващайки цялостната дейност и технологичните новостите в образованието, които от своя страна се изразяват в повишаване качеството на обучението.  

В очакване на промяната по проект „Обичам моето училище“

Остана още една стъпка от промяната на интериорния дизайн на сградата на ОУ „Екзарх Антим I“, ет. 2: поставянето на фототапетите по проект „Обичам моето училище“, LightSource charity:

Фоайе, етаж 2

Коридор, етаж 2 (ново крило)

Кабинет № 14, етаж 2 (ново крило): Изобразително изкуство

Кабинет № 16, етаж 2 (ново крило): Математика

Полагането на тапетите в класните стаи, кабинети, коридори и фоайе на ет. 2 ще бъде на 30 август 2021 г. от екип на LightSource charity и представители на училището. Отправяме покана към всички, които имат желание и възможност, да се включат в тази дейност! Осъзнавайки, че доброволчеството е дейност, която развива в човека милосърдие, щедрост, великодушие и доброта!

Отлично представяне на нашите ученици на финала на Международен турнир „Математика без граници“

В периода 06 – 08 август 2021 година в град Несебър се състоя финалът на VIII Международен турнир „Математика без граници“. В него участваха  1 234 ученици от първи до дванадесети клас от 17 държави – Австралия, Азербайджан, Бангладеш, България, Китай, Естония, Индонезия, Казахстан, Малта, Филипините, Северна Македония, Румъния, Русия, Словения, Тайван, Турция, Узбекистан. Участниците се състезаваха в рамките на един астрономически час върху 20 задачи със свободен отговор. Според квотата нашето училище излъчи трима финалисти – Кая Веселинова от I А клас, Алекс Енев и Мартин Мотов от III В клас, които достойно представиха ОУ „Екзарх Антим I“, Пловдив и техните учители – Марина Ангелова и Нина Караиванова. Участниците във финала бяха поздравени от Президента на Република България, Кмета на община Несебър и от организатори на турнира от България, Узбекистан, Турция и Казахстан.

С гордост и признание за положения труд и математически талант екипът на ОУ „Екзарх Антим I“  поздравява победителите:

КАЯ ВЕСЕЛИНОВА – първо място сред първокласниците и  златен медал, АЛЕКС ЕНЕВ – трето място сред третокласниците и бронзов медал.

 

Нека все така завладени от чара на математическата логика, с воля и дързост да преодоляват трудностите в овладяването на тънкостите на науката МАТЕМАТИКА и да заемат призови места във всички свои бъдещи участия в състезания!

За оказаната подкрепа екипът на ОУ „Екзарх Антим I“ отправя благодарности и към родителите на тримата финалисти. 

На вниманието на родителите на децата, записани в първи клас за учебната 2021/2022 година, относно еднократна помощ

Уважаеми родители,

Във връзка с публикувано в сайта на Регионално управление на образованието – Пловдив съобщение относно еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година, Ви предоставяме необходимата информация:

daeu_pismo

Екипът на училището Ви благодари за доверието и очаква с нетърпение своите най-малки ученици – първокласниците!

Награждаване на победителите в конкурс „Най-високите върхове в света и великите алпинисти“

Дългоочакваните награди – грамоти за участие и за отлично представяне от конкурса „Най-високите върхове в света и великите алпинисти“ бяха връчени днес в двора на училището. Сияна Николаева, Петър Христозов и Димитър Дамянов освен грамоти за първо, второ и трето място в категория „Мултимдийни презентации“ получиха и ваучер, с който сами да определят материалната част от наградата си.

Грамоти от състезанието получават още учениците: Михаил Кирилов, Мария Вачева, Йонна Михайлова, Венета Такучева, Антония Самарова, Микаела Арабаджиева, Елизабет Скалорби, Денис Пенчев и Антония Димитров.

„Благодарствени грамоти“ за призово класиране на ученици от училище получиха преподавателите по история и цивилизации и география и икономика: Мария Пилафова и Ралица Андонова.

Честито на победителите, на всички участници в състезанието и поздравления за колегите!

Ръководството на ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив

Прием на ученици за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

За учебната 2021/2022 година ОУ „Екзарх Антим І“ град Пловдив приема ученици за запълване броя на учениците в съществуващите паралелки:

IІ клас: 4

IV клас: 2

V клас: 6

VI клас: 6

VІІ клас: 3

В училище се обучават ученици от І до VІІ клас включително. Разширената подготовка е в областта на българския език и литературата, математиката, дигиталните технологии, английския език и изкуствата. Акцент в работата е интегрирането на учебното съдържание от различни учебни предмети: „Наука“, „Научна палитра“ и проектно-базираното обучение.

В обучението и администрирането на процеси се използва внедрена облачна технология  Google Workspace. Удобно средство за директна комуникация между родители, ученици и учители е електронния дневник „Школо“.

Подготовката на учениците е гарант не само за качествено обучение, но и за участие и заемане на призови места в конкурси и състезания в областта на българския език и литературата, математиката, информационните технологии и изкуствата, обществените науки.

Обучението и развието на знанията на учениците в практически умения им осигурява прием след VII клас в предпочитани гимназии (езикови, математически, търговски, професионални и други).

Екипът на ОУ „Екзарх Антим І“, град Пловдив