Кампания „Предай лист – спаси дърво“

За шеста поредна година ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив провежда кампанията „Предай лист – спаси дърво“.

Кампанията име две основни цели – първата е образователна: учениците да осъзнаят значимостта на разделното събиране за запазване на ресурсите и защитата на дивата природа, както и да придобият ясна представа, че рециклираната хартия спасява милиони дървета от изсичане.

Втората цел е свързана с добротворството, което се учи. То е най-силното и истинско доказателство за наличие на хуманизъм и богатата душевност у хората. Добротворството е социална дейност, която развива в човека милосърдие, щедрост, великодушие, състрадание, грижа.

Кампанията ще се реализира в периода от 19.04.2021 до 23.04.2021 г. Събраната и донесена хартия се складира във всяка класна стая. Всеки ученик или родител, имайки желание да
се включи в кампанията, може да предаде хартията в училище в периода от 19.04.2021 до 23.04.2021 г. във времето от 7.30 до 8.30 часа на входа на училището от страната на ул. „Захари Стоянов“.
Препоръчваме хартията да е претеглена предварително и да е упоменато на нея точното количество, както и име, фамилия на ученика и от коя паралелка е.

Събраната хартия ще бъде предадена, а получените средства ще бъдат използвани за закупуване на материали за декориране на оставащите в училище саксии с цветя, която дейност е част от стартирали проект , „Обичам моето училище“ – с тема Планетата Земя e мой дом – навсякъде по всяко време!“, финансиран от LightSource Charity.

Екипът на училището предварително благодари на всички малки и големи за усилията и подкрепата!

Да създадем уютна и хармонична учебна среда в училище ЗАЕДНО!

 

Монтесори професионалната общност в училище се допълва

Трима учители от училище получиха своите свидетелства за професионална квалификация „Монтесори класната стая – основни дейности, подходи и практики в ученическа възраст 1 – 4 клас“ след успешно преминато обучение през 2020 г.
Марина Ангелова, Славка Генова и Мария Хаджиева са учителите, допълнили професионалната Монтесори общност в училище и повярвали на ценностите на Монтесори. Според доц. Събева „подходът на Монтесори е ненатрапчив –  хуманно-личностен, насочен към детето. Съчетавайки свобода и дисциплина, Монтесори постига дисциплина в свободата“. Добре подредената и организирана класна стая с различни образователни материали и педагогически практики предоставя възможност на учениците да учат чрез преживяване, правене, изследване и експериментиране. А именно тези методи са в основата на придобиването на ключови компетентности и преносими умения на 21 век.

 

Организация на обучението за периода 12 април 2021 г. – 29 април 2021 г.

Уважаеми родители,

Предоставям Ви следната информация за образователния процес, а именно:

На 12 април 2021 г. в училище се връщат за присъствено обучение всички ученици от 1 клас до 4 клас вкл. Присъственото обучение продължава до 29 април 2021 г. Промяна в организацията на учебния ден няма. При целодневната организация на учебния задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси след обяд.

На 12 април 2021 г. в училище се връщат за присъствено обучение всички ученици от 7 клас. Присъственото обучение продължава до 23 април 2021 г. Промяна в организацията на учебния ден няма. От 26 април 2021 г. всички ученици от 7 клас преминават на ОРЕС до 29 април 2021 г.

От 12 април 2021 г. до 29 април 2021 г. всички ученици от 6 клас се обучават от разстояние в електронна среда.

От 12 април 2021 г. до 23 април 2021 г. всички ученици от 5 клас се обучават от разстояние в електронна среда. На 26 април 2021 г. в училище се връщат за присъствено обучение всички ученици от 5 клас. Присъственото обучение продължава до 29 април 2021 г. Промяна в организацията на учебния ден няма.

Използвам случая да Ви помоля да насърчите Вашите деца да участват в дистънционните учебни часове с включена камера; да ги подкрепите в тяхното активно учене; да им осигурите обособено пространство за дистанционните учебни часове, в което да се чувстват спокойни и уверени.

Изказвам своята благорадност и благодарността на екипа на училището за това, че ни съдействате за постигане на образователните цели и сте наш равноправен партньор в обучението на децата!

С уважение,

Д-Р КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА

Директор на ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив

18 март – Световен ден на рециклирането

Учениците от третите класове от ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдидв, се включиха много ентусиазирано в инициативата на екипа на БГ Бъди активен – „Партньорство за красива и чиста България“ и събитието „Световен ден на рециклирането“.
Часовете по интердисцилинарния учебен предмет от разширена подготовка – „Научна палитра“ бяха изцяло свързани с рециклирането, като чрез математически изчисления учениците достигаха до любопитни факти и данни. Гледахме кратките, но така харесвани от децата клипчета на Екопак с Емил Чолаков. Зададени бяха много въпроси, беше обсъдено колко много може да пощадим планетата, да спестим вода и енергия рециклирайки отпадъците. Говорихме за последствията от замърсяване с пластмаса, както за сухоземните, така и за водните организми.
Учениците, които участват в клуб „Спасителите на Земята“ имаха възможността да направят кошчета за рециклиране за трите трети класа, а също така и да изработят хранилки за птички по собствена инициатива.
Късметлии сме, че пред нашето училище има контейнери за рециклиране и учениците сами, придружавани от учител, изхвърлиха рециклирания от тях боклук от класните стаи. Така децата сами видяха, колко голямо количество най-вече хартия и пластмаса би отишло на сметището, ако не я събираме отделно и разбраха ползата от това събиране.
Учениците от третите класове на нашето училище и техните учители продължават да работят в посока рециклиране на отпадъците и да възпитават у себе си осъзнатост и отговорност към живата и неживата природа и нейното опазване.
Мотивирани от тези тематично насочени дни те започнаха работата по проект „Мода от отпадъци“, който ще бъде представен пред цялото училище, през месец май. Учениците от трети клас ще проектират, изготвят и представят облекла изработени изцяло от отпадъци.
Видеоклип:
https://youtu.be/WVUSCaPIAnY
Ръководството на ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив благодари на учениците и техните учители за участието им в популяризирането на благотворителни инициативи и кампании!

Организация на обучението за 01 април и 02 април 2021 г. и пролетна ваканция

Уважаеми родители,

уважаеми ученици,

на 01.04.2021 г. и 02.04.2021 г. вкл., всички ученици от І клас до VІІ клас вкл. продължават обучението си от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

ОРЕС  се осъществява през Google Класните стаи, които са организирани за всеки учебен предмет от учебния план на паралелката, независимо от вида подготовка. В случай на необходимост, свържете се с класния ръководител на паралелката на Вашето дете.

Промяна в седмичното разписание и график за начало на учебните часове няма да има. Продължителността на дистанционния учебен час за всички видове подготовка е:

– за учениците от начален етап ( І – ІV клас ) – 20 минути (двадесет) минути в съответствие с графика за начало на съответния учебен час;

– за учениците от прогимназиален етап – 30 (тридесет) минути в съответствие с графика за начало на съответния учебен час.

Пролетната ваканция за учениците от І до VІІ клас вкл. е в периода 03 април 2021 г. – 11 април 2021 г. вкл.

За организацията на обучение на учениците от 12 април 2021 г. ще бъдете уведомени своевременно чрез съобщение в електронния дневник, както и на сайта на училището.

Бъдете здрави!

С пожелание за весела и приятна ваканция!

Ръководството на ОУ „Екзарх Антим І“

 

Отлично представяне на областния кръг на състезанието „ИТ Знайко“

И тази учебна година учениците от ОУ „Екзарх Антим І“ успешно предствиха училището ни и град Пловдив на областния кръг на националното състезание по информацианни технологии „ИТ Знайко“.

В категория „програмист“ – 4 клас, Пламена Василева и Христина Киришева са класирани за участие  в националния кръг на състезанието. Божидара Присадова и Ивета Калудова, състезаващи се в същата категория ще вземат участие в „малки финал“ на състезанието. Под ръководството на г-жа Мицева, „учител, ООУП – информационни технологии“ момичетата успяха за кратко време да се подготвят, така че още при първото си участие в състезанието да се „преборят“ с конкуренцията и заслужено да бъдат част от учениците допуснати до национален кръг на „ИТ Знайко“.

Отново в категория „програмист“  – 6 клас, Ангел Дочев за поредна година ще премери сили в националния кръг на състезанието.

В категори „Информационни технологии“ – 7 клас, за втора поредна година Михаил Кирилов е класиран за участие в националния кръг на състезанието.

Ръководството на ОУ „Екзарх Антим І“ гр. Пловдив поздравява всички ученици и тхените ръководители с постигнтите високи резултати и им пожелава успешно представяне и на националния кръг на състезанието.

Успешно представяне на учениците от 4 клас в първото издание на състезанието по компютърно моделиране

Учениците от 4 клас от ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив: Явора Тончева, Божидара Присадова и Пламена Василева взеха участие в областния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране за ученици от 4 клас през учебната 2020/2021 г.

Под ръководството на г-жа Красимира Мицева – „учител, ООУП – информационни технологии“ момичета представиха достойно училището, а резултата постигнат от Явора Тончева й отрежда шеста позиция в класирането на участниците от Област Пловдив.

Ръководството на ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив поздравява учениците и техния ръководител с постигнатите резултатите и  пожелава успехи при участитето им и на следващи състезания!

Резултати от Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

На 18 март 2021  г.  71 ученици от начален етап на ОУ „Екзарх Антим І“ взеха участие в Национлно математическо стезание „Европейско кенгуру“. Състезанието се провежда в един кръг, а максималния брой точки във всяка състезателна група е 100 точки.

Задачите, които решават участниците са нестандартни, по-трудни и интересни и се изготвят от Националната комисия въз основа на материалите и правилата на Европейската асоциация „Кенгуру без граници“. Ето защо за нас е удовлствие да поздравим всички ученици, проявили кураж да се явят на състезанието и особено онези получили повече от половината от максималния брой точки:

  • Мила Христова Иванова, Кая Звезделинова Веселинова, Цветомир Присадов – І клас;
  • София Ангелова Налбантова, Александър Росенов Цанев, Сабри Ферхадов Чолаков, Самуел Мануел Пачаджиян, Маринела Антонова Димитрова – ІІ клас;
  • Алекс Николаев Енев, Далия Димитрова Димитрова, Мартин Петров Мотов, Валентина Христова Желева, Радостин Николаев Григоров – ІІІ клас
  • Никола Лазаров Ланджев и Стилян Станиславов Иванов – ІV клас.

Съгласно регламента на състезанието на учениците от всеки клас получили най-много точки и на техните учители ще бъдат връчени грамоти, подписани от началника на РУО-Пловдив.

Ръководството на училището също ще връчи грамоти на най-добре предтставилите се ученици от всеки клас.

С резултатите от състеззанието можете да се запознаете в прикачения файл. 

Национално състeзание по български език и литература „Любословие“

Известни са резултатите от националното състезание по български език и литература „Любословие“. И през тази учебна години учениците от начален етап традиционно се включиха в надпревара с най-добрите ученици от страната в съответните групи.

Ръковотвото на ОУ „Екзарх Антим І“, град Пловдив, изказва своята благодарност към всички участници, техните учители и родители за труда, куража и търпението. За нас е гордост да отличим най-добрите –  учениците от ІІ клас:

  • Самуел Мануел Пачаджиян и София Ангелова Налбантова, които с максимален брой от 50 точки са класирани на І-во място;
  • Александър Росенов Цанов, Ваня Пенчева Карадинева и Мартин Енев Геогиев, които с 48 точки са класирани на ІІІ-то място.

Грамотите за участие и наградите на победителите ще бъдат връчени тържествено след възобновяване на присъстеното обучение на учениците.

 

 

Организация на обучението за учениците от І до VІІ клас вкл. за периода 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г.

Уважаеми родители,

От 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. вкл., всички ученици от І клас до VІІ клас вкл. преминават в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

ОРЕС ще се осъществява през Google Класните
стаи. Уверете се, че вашите деца са получили покани и са приели същите за Google Класните стаи, които са организирани за всеки учебен предмет от учебния план на паралелката, независимо от вида подготовка. В случай на необходимост,
свържете се с класния ръководител на паралелката на Вашето дете.

Промяна в седмичното разписание и график за начало на учебните часове няма да има.

Продължителността на дистанционния учебен час за учениците от начален етап – І, ІІ, ІІІ и ІV клас за всички видове подготовка е 20 (двадесет) минути в съответствие с графика за начало на
съответния учебен час:

График на дистанционните часовете за учениците от I
и II клас
 за времето от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. вкл., както
следва:

1 час 8.30 – 8.50

2 час 9.20 – 9.40

3 час 10.25 – 10.45

4 час 11.15 – 11.35

5 час 12.05 – 12.25

График на дистанционните часовете за учениците от III
и IV клас
 за времето от 22.03.2021 г. до 31.03.2021г. вкл., както
следва:

1 час 8.15 – 8.35

2 час 9.05 – 9.25

3 час 10.00 – 10.20

4 час 11.00 – 11.20

5 час 11.50 – 12.10

6 час 12.50 – 13.10

Продължителността на дистанционния учебен час за всички
видове подготовка за учениците от прогимназиален етап – V, VІ, VІІ клас е 30 (тридесет) минути в съответствие с графика за начало на съответния учебен час.

График на дистанционните часовете за учениците от V
и VII клас
за времето от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. вкл., както следва:

1 час 8.00 – 8.30

2 час 8.50 – 9.20

3 час 9.40 – 10.10

Една почивка – 30 минути.

4 час 10.40 – 11.10

5 час 11.30 – 12.00

6 час 12.20 – 12.50

7 час 13.10 – 13.40

8 час 14.00 – 14.30

График на дистанционните часовете за учениците от VI клас за времето от 22.03.2021 г. до 31.03.2021г. вкл., както
следва:

1 час 8.15 – 8.45

2 час 9.05 – 9.35

3 час 10.00 – 10.30

Една почивка – 30 минути.

4 час 11.00 – 11.30

5 час 11.50 – 12.20

6 час 12.50 – 13.20

7 час 13.40 – 14.10

Дистанционните учебни часове включват синхронен урок, при който обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт
през електронна платформа.

ОРЕС се провежда чрез използване на средствата на
информационните и комуникационните технологии, като педагогическите специалисти и учениците се включват в дистанционните учебни часове с включена камера.
Учениците следват инструкциите за работа в съответния учебен час и изпълняват поставените от педагогическите специалисти на учителски длъжности задачи за работа в часа, в т. ч отговарят на поставени въпроси, споделят решения,
изказват мнения и пр.

На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.

Обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити при наличието на такива се осъществява от педагогическите специалисти на учителски длъжности във времето на утвърдения със заповед на директора График за
консултации и допълнителна работа на учителите с учениците (начален етап) – Приложение № 4  и График за консултации и допълнителна работа на учителите с учениците (прогимназиален етап) – Приложение № 3 към Заповед РД-10-483/03.02.2021 г. чрез Google Класна стая по съответния учебен предмет в съответната паралелка.

Запазва се и целодневната организация на учебния
ден към момента. За всяка една дейност в групите функционират създадените вече класни стаи.

С уважение:

Екипът на ОУ „Екзарх Антим І“ гр. Пловдив