Важно за седмокласниците и техните родители

Уважаеми ученици и родители, 

Запознайте се с информацията, публикувана на сайта на РУО – Пловдив


https://www.ruobg.com

 

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, Регионално управление на образованието – Пловдив няма техническа възможност да разработи и разпространи справочник за прием в 8 клас в училищата на територията на област Пловдив, за което поднасяме своите извинения. Актуална информация за предстоящите дейности, центровете за подаване на документи за прием, графиците, сроковете и датите на провеждане на изпитите, за подаване на документи за участие в класиранията и за записване ще публикуваме своевременно на сайта на РУО – Пловдив в раздели „Новини“ и „Прием“. 

В раздел „Прием“, „Текущи съобщения“ е публикувано в word формат заявление за полагане на изпит по чужд език в рамките на НВО в 7 клас през учебната 2019/2020 г. Изпитът се полага по желание на ученика и не участва в балообразуването за държавен прием в 8 клас в неспециализираните училища в област Пловдив. Подаването на заявление е в периода от 06 до 08 април 2020 г. и следва да бъде осъществено дистанционно, по електронен път. Всеки седмокласник, желаещ да се яви на изпит по чужд език, може да го направи по един от следните начини:

– принтиране, попълване на заявлението, полагане на подписите на ученика и родителя, сканиране/снимане и подаване по електронен път до училището, в което се обучава седмокласникът;

– при липса на принтер/скенер се допуска попълване на заявлението в word формат и подаване по електронен път до училището, в което се обучава седмокласникът; след отмяна на извънредното положение ще бъде създадена организация за подписване на хартиеното заявление от родителя и ученика.

Изпитите от национално външно оценяване по български език и литература и математика се полагат в училището, в което се обучава седмокласникът. Заявление за допускане до изпитите по БЕЛ и математика не се подава, такса не се заплаща.

На сайта на РУО – Пловдив в раздел „Прием“ е публикуван проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием в 8 клас за учебната 2020/2021 година по профили и професии в профилираните гимназии, професионалните гимназии, средните и обединените училища в област Пловдив. От таблицата може да получите информация за начина на балообразуване, за изучавания чужд език за всеки профил или професия, за начина на изучаване на чуждия език.

Резултати от проведеното анкетно проучване сред родители на ученици от ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив относно техническа обезпеченост на учениците по отношение на устройства

Уважаеми родители, ученици и учители,

Предоставяме на Вашето внимание Резултати от проведеното анкетно проучване сред родители на ученици от ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив относно техническа обезпеченост на учениците по отношение на устройства:

Анкетното проучване е направено чрез Въпросник за родители относно техническа обезпеченост на учениците по отношение на устройства в периода 30.03.2020 г. – 31.03.2020 г. Въпросникът е попълнен от 214 респондента.

В резюме резултатите от анализа са следните:

 1. По отношение на общ брой деца, които са ученици в семейството, резултатите показват, че 143 (66,8 % от анкетираните) са семействата с по едно дете, което е ученик, 66 (30,8 % от анкетираните) са семействата с 2 деца, които са ученици и 5 (2,4 % от анкетираните) са семействата с три деца. Общият брой деца на попълнилите анкетата респонденти е 290.
 2. По отношение на броя деца в семейство, които са ученици в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив, от общият брой деца в семейството, резултатите сочат, че 251 (86, 6 % от анкетираните) от децата в семейството са ученици в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив. 
 3. По отношение на разпределението на децата, които са ученици в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив, в етапите на училищното образование, резултатите показват, че 181 или 72,1 % от броя деца в семейство, които са ученици в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив, са ученици в паралелките от 1 до 4 клас вкл. в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив, а 70  или 27,9 % – са ученици в паралелките от 5 до 7 клас вкл. в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив. 
 4. От 66 семейства с 2 деца, които са ученици, 23 са семействата, чиито деца са ученици в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив както следва: 1 в начален етап и 1 в прогимназиален етап. Общият брой на тези ученици е 46 от общия брой ученици, обучавани в училище. Три от семействата с 2 деца, които са ученици, посочват, че детето, което не е ученик в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив, се обучава следобед. От 5 семейства с 3 деца, 2 семейства посочват, че децата са ученици в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив както следва: 1 в начален етап и 1 в прогимназиален етап. Общият брой на тези ученици е 4 от общия брой ученици, обучавани в училище.
 5. По отношение на това дали всяко от децата в семейството, които са ученици, разполага със собствено устройство за работа в електронна среда, 93 % от попълнилите въпросника посочват, че всяко от децата им разполага със собствено устройство за работа в електронна среда, а 7 % са отбелязали, че не всяко от децата разполага със собствено устройство за работа в електронна среда.
 6. По отношение на вида устройство, с което разполага всяко от децата, които са ученици, анкетираните посочвот различни вариации: настолен компютър, лаптоп, таблет, смарт телефон поотделно и/или в съчетание. 25 от попълнилите информацията респонденти посочват, че децата им разполагат със смарт телефон, като не малка част от тях допълват, че имат проблеми с ползването на това устройство като устройство за учене.

Изводи от анализа на резултатите относно техническата обезпеченост на учениците по отношение на устройства за учене и за работа в електронна среда: 

 1. От общия брой деца, които са ученици в семейството (290), родителите са осигурили собствено устройство за работа в електронна среда за 240 деца, независимо от това дали са ученици в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив или в друго училище.
 2. От общия брой деца, които са ученици в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив, 53 са учениците, които не разполагат със собствено устройство за работа в електронна среда, а го споделят със своите брат/сестра. 
 3. От общия брой респонденти, 25 от попълнилите информацията анкетирани посочват, че децата им разполагат със смарт телефон и допълват, че имат проблеми с ползването на това устройство като устройство за учене.

Предприети действия за преодоляване на техническата обезпеченост на учениците по отношение на устройства за учене и за работа в електронна среда:

 1. Организирано обучение на две смени, което дава възможност на учениците без собствени устройства за работа в електронна среда, да имат достъп до синхронна и асинхронна форма на обучение, както и проектно-базирано обучение, без да се застъпват в своето учене, и което обучение на две смени не допуска форма на пряка или непряка дискриминация, основана на образование. 
 2. Извършено преброяване на свободните налични устройства за учене на територията на училището, които могат да бъдат използвани от учениците за работа в електронна среда.
 3. Попълнена и предадена информация до Регионално управление на образованието Пловдив относно нуждата от устройства и техният брой.

Бъдете здрави! Пазете се!

С уважение,

д-р Катерина Василева

Директор

Резултати от проведеното анкетно проучване сред родители на ученици от ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив относно организацията на учебния ден

Уважаеми родители, ученици и учители,

Предоставяме на Вашето внимание Резултатите от проведеното анкетно проучване сред родители на ученици от ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив относно организацията на учебния ден.

Анкетното проучване е направено чрез Въпросник за родители относно организацията на учебния ден поради удължен срок на въведените противоепидемични мерки до 12 април 2020 г. вкл. в периода 30.03.2020 г. – 31.03.2020 г. Въпросникът е попълнен от 187 респондента.

Линк към резултатите: тук

Бъдете здрави! Пазете се!

С уважение,

д-р Катерина Василева

Директор

Организация на учебния ден поради удължен срок на въведените противоепидемични мерки до 12 април 2020 г. вкл.

Уважаеми родители, учители, ученици,

Уведомявам Ви, че на основание Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-154/ 26 март 2020 година за изменение на Заповед № РД-01-124/13 март 2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-131/17 март 2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г. се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12 април 2020 г., вкл.

Обучението на учениците, както и подкрепата за личностно развитие продължава да се организира от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационните технологии.

За общообразователната, разширената и допълнителната подготовка, както и в дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден, часа на класа и часа за организиране и провеждане на спортни дейности се въвежда промяна в организацията на учебния ден за периода от 30 март 2020 г. до 12 април 2020 г. вкл. при спазване на седмичното разписание и следния дневен режим:

Продължителност на учебния час при обучението, както и подкрепата за личностно развитие от разстояние в електронна среда чрез използването на средствата на информационните и комуникационните технологии на учениците за всички видове подготовка, вкл. часа на класа, часа за организиране и провеждане на спортни дейности, както и дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси при целодневната организация на учебния ден: 

 

двадесет и пет минути в I  – IV клас; 

тридесет минути – в V – VII клас; 

 

График на часовете в начален етап (І – ІV клас):

Начален етап

1 час 8.30 – 8.55

2 час 9.10 – 9.35

3 час 9.50 – 10.15

Една почивка – 30 минути.

4 час 10.45  – 11.10

5 час 11.25 – 11.50

6 час 12.05 – 12.30

7 час 12.45 – 13.10

 

График на часовете в прогимназиален етап (V – VІІ клас)

Прогимназиален етап

1 час 13.00 – 13.30

2 час 13.40 – 14.10

3 час 14.20 – 14.50

Една почивка– 30 минути.

4 час 15.20  – 15.50

5 час 16.00 – 16.30

6 час 16.40 – 17.10

7 час 17.20 – 17.50

8 час 18.00 – 18.30

 

Продължителност на провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден САМО В ДНИТЕ ВТОРНИК И ПЕТЪК:

 

двадесет и пет минути за учениците от начален етап І – ІV клас – след обяд.

тридесет минути за учениците от прогимназиален етап V клас – преди обяд.

 

Начален етап

1 час самоподготовка 14.00 – 14.25

2 час самоподготовка 14.40 – 15.05

3 час занимания по интереси 15.20 – 15.45

4 час консултации 16.00  – 16.25

 

Прогимназиален етап (5 клас):

1 час самоподготовка 8.30 – 9.00

2 час самоподготовка 9.10 – 9.40

3 час самоподготовка 9.50 – 10.20

4 час занимания по интереси 10.30 – 11.00

5 час консултации 11.10  – 11.40

 

Психологът оказва онлайн подкрепа на учениците в образователния процес; осъществява онлайн дейности по превенция на зависимостите и насилието, разпознаване на формите им, оценяване на поведенчески прояви на учениците, прилагане на форми на въздействие и за мотивация с цел преодоляване на проблемното поведение на ученици САМО В ДНИТЕ ПОНЕДЕЛНИК И ЧЕТВЪРТЪК.

Обучението на учениците чрез използване на дигиталните технологии продължава да се организира чрез инструменти на G Suite for Education (GMail, Google Диск, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри, Google Класна стая, Hangouts, Google Meet, Google Сайтове, Google Групи, Jamboard), електронния дневник Школо, електронно четимите учебници. Допълнително ще бъдат използвани и електронни ресурси, други безплатни платформи за преподаване, учене, онлайн срещи, конференции  и др.

 

Обучението на учениците се осъществява както следва:

1. за учебните предмети от Раздел А – задължителни учебни часове от учебния план за съответната паралелка: Български език и литература, Английски език, Математика, Околен свят, Човекът и обществото, История и цивилизации, География и икономика, Човекът и природата, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда да редуват уроци за нови знания, упражнения, повторения, обобщение и т.н.т, чрез синхронна (провеждане на обучение чрез използване на конферентна връзка чрез Google Meet) и асинхронна форма на дистанционно обучение (поставени задачи за самостоятелно решаване и подготовка);

2. за учебните предмети от Раздел А – задължителни учебни часове от учебния план за съответната паралелка: Компютърно моделиране, Информационни технологии, Музика, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество: проектно-базирано обучение, чрез което се поставят индивидуални и/или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н.т.;

3. за учебните предмети от Раздел А – задължителни учебни часове от учебния план за съответната паралелка: Физическо възпитание и спорт: препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия чрез публикуване на презентации, инструкции, видеоклипове и др. подобни;

4. за учебните предмети от Раздел Б – избираеми учебни часове и Раздел В – факултативни учебни часове от учебния план за съответната паралелка: проектно-базирано обучение, чрез което се поставят индивидуални и/или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н.т.;

5. за часа на класа: публикуване на презентации, инструкции, видеоклипове и др. подобни, свързани с предвидените за часа на класа теми и при необходимост връзка чрез Hangout и/или Google Meet;

6. за часа за организиране и провеждане на спортни дейности: препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия чрез публикуване на презентации, инструкции, видеоклипове и др. подобни;

7. дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден: самоподготовка: публикуване на инструкции и/или провеждане на индивидуални консултации чрез Hangout и/или Google Meet; занимания по интереси: проектно-базирано обучение, чрез което се поставят индивидуални и/или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н.т.; организиран отдих и физическа активност: препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия чрез публикуване на презентации, инструкции, видеоклипове и др. подобни.

 

Уважаеми родители, ученици, педагогически специалисти,

Създадената организация е с оглед оптимална дневна натовареност на учениците и по-координирано възлагане на задачи от различни учители, като се има предвид, че част от това време не е в електронна среда.

 

Разчитаме на подкрепата на всички родители заедно да се справим с предстоящите предизвикателства.

При необходимост от техническа подкрепа се свържете с Владимир Кършев, на длъжност “Ръководител на направление “Информационни и комуникационни технологии“:

v.karshev@ekzarhantim1.com 

Биляна Вълева, на длъжност „Заместник-директор по учебната дейност“: b.valeva@ekzarhantim1.com

 

При възникнали въпроси, свързани с организацията на учебния ден при обучението, както и подкрепата за личностно развитие от разстояние в електронна среда чрез използването на средствата на информационните и комуникационните технологии на учениците, се свържете с:

д-р Катерина Василева, директор: k.vasileva@ekzarhantim1.com

Телефонен номер: 0886992629

Любомира Христова, заместник-директор по учебната дейност: l.hristova@ekzarhantim1.com

Телефонен номер: 0886666376

 

Mинистерство на образованието и науката: Обръщение

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки.
– Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете.
– Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал.
– Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет.
– Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели.
– Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня, и следете за изпълнението им.
– Насърчавайте детето да бъде активно.
– Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
– Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ.
– Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
– Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Възможности за психологическа консултация

Уважаеми ученици, родители и педагогически специалисти,

Предвид настоящата ситуация и необходимостта от спазване на предпазни мерки срещу разпространението на коронавирус COVID-19, дейността на училищния психолог- г-н Тодор Лалов, също преминава в дистанционен режим. Тези от вас, които биха желали да се възползват от психологическа консултация, биха могли да получат такова онлайн всеки делничен ден от 09:00 ч. до 14:00 ч. на посочените по-долу места за контакт.

E-mail: todor.lalov@ekzarhantim1.com

GSM: 0883 68 88 30

Skype: t.lalov

График на първите уроци по БНТ

След успешния старт на „Уча онл@йн с учител“ за седмокласници, днес „Просвета“ ще излъчи и първите уроци за учениците в начален етап. Създадени са от издателската група и ще бъдат показани и в телевизионната образователна програма „С БНТ на училище“.

Уроците ще може да се следят едновременно на официалния сайт и на фейсбук страницата на издателството.

След първото им излъчване всички уроци ще са достъпни на сайта и във фейсбук по всяко време.

Още днес „Просвета“ ще излъчи четири урока по български език за начален етап:

16.00 ч.: Урок по български език за 2. клас, г-жа Ели Войнова – учител в 18. СУ „Уилям Гладстон“ – София, тема „Разпознавам прилагателното име като част на речта“;

16.30 ч.: Урок по български език за 3. клас, г-жа Десислава Анастасова – учител в 105. СУ „Атанас Далчев“ – София, тема „Мога да разпознавам възклицателно изречение“;

17.00 ч.: Урок по български език за 1. клас, г-жа Диана Хусеин – учител в 18. СУ „Уилям Гладстон“ – София, тема „Съгласни звукове и букви. Обобщение“;

17.30 ч.: Урок по по български език за 4. клас, г-жа Ива Петрова – учител в 18. СУ „Уилям Гладстон“ – София, тема „Мога да проверявам правописа на съществителните имена“.

Екипът на „Просвета“ благодари на учителите – участници в уроците, които в  кратки срокове откликнали на поканата и се включили в създаването на видеоуроци за подпомагане на дистанционното обучение на учениците.

В сегашната кризисна ситуация всеки безкористно трябва да направи каквото е по силите и възможностите му, за да преминем заедно през предстоящите изпитания, казват от „Просвета“.

Затова оттам заснеха и предоставиха за безплатно ползване през интернет – на сайта на издателството, във фейсбук и Ютюб видеоуроци по най-важните предмети и теми. Само за няколко денонощия в такива „часове от дистанция“ са участвали над 100 000 ученици. Всеки ден се създават нови видеоуроци, които се предоставят безвъзмездно на БНТ. Както „Марица“ писа, издателството осигури и свободен достъп до електронните си учебници.

Източник: marica.bg

Осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности

Уважаеми родители и колеги,
във връзка с извънредната ситуация в нашата страна, Ви уведомяваме, че РЦПППО – Пловдив предприема следните действия, с оглед осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности:
1. Ежедневни беседи по отношение на безопасността в условия на епидемия и смисъла на обявеното извънредно положение.
2.Консултиране на родителите относно възможностите за оказване на допълнителна подкрепа на деца със специални потребности в условията на карантина
3. Предоставяне на възможност на родители, деца и педагози до виртуална среда, с разработени от РЦПППО – Пловдив индивидуални работни листове, както и работа във виртуална класна стая, ползване на образователни ресурси (изброени по-долу)
4.Индивидуализирана подкрепа според технологичните възможности и ресурси на семействата.
5.Ежедневни оперативки на педагогическия персонал, чрез конферентна връзка в онлайн платформа.
6.Ежедневна отчетност на дейностите по оказване на допълнителна подкрепа.
Горещ телефон за връзка: 0878138201
Примерни онлайн ресурси:
https://bg.khanacademy.org/

http://elasnas.bg/page/software

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

https://priobshti.se/c…/za-specialisti/terapevtichni-resursi

http://www.prosveta.bg/demo-gradini

https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/online/

https://www.dechica.com

https://www.manicheta.com/moi_igri.htm

http://bg.igames9.com/detskie/

https://sales.anubis-bulvest.com/teachers/selectUserType

https://welcome-idea.eu/

https://www.sopbg.org/learn

http://uchabulgarski.bg/

www.facebook.com -/Приобщаващо образование

Помощни материали – обмен и взаимопомощ

Обучение на учениците чрез използване на дигиталните технологии

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България считано от 13 март 2020 г. и обучението на учениците чрез използване на дигиталните технологии за общообразователната, разширената и допълнителната подготовка, както и в дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден, часа на класа и часа за организиране и провеждане на спортни дейности ОУ “Екзарх Антим I” въвежда следната организация на учебния ден в периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. вкл. при спазване на седмичното разписание и следния дневен режим:

 1. Продължителност на провежданите онлайн часове:

двадесет и пет минути за учениците от начален етап І – ІV клас – преди обяд.

тридесет минути за учениците от прогимназиален етап V – VII клас – след обяд.

 

Начален етап

1 час 8.30 – 8.55

2 час 9.10 – 9.35

3 час 9.50 – 10.15

4 час 10.30  – 10.55

5 час 11.10 – 11.35

6 час 11.50 – 12.15

7 час 12.30 – 12.55

 

Прогимназиален етап

1 час 13.00 – 13.30

2 час 13.40 – 14.10

3 час 14.20 – 14.50

4 час 15.00  – 15.30

5 час 15.40 – 16.10

6 час 16.20 – 16.50

7 час 17.00 – 17.30

8 час 17.40 – 18.10

 

 1. Продължителност на провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден:

двадесет и пет минути за учениците от начален етап І – ІV клас – след обяд.

тридесет минути за учениците от прогимназиален етап V клас – преди обяд.

Начален етап

1 час самоподготовка 14.00 – 14.25

2 час самоподготовка 14.40 – 15.05

3 час занимания по интереси 15.20 – 15.45

4 час консултации 16.00  – 16.25

 

Прогимназиален етап (5 клас):

1 час самоподготовка 8.30 – 9.00

2 час самоподготовка 9.10 – 9.40

3 час самоподготовка 9.50 – 10.20

4 час занимания по интереси 10.30 – 11.00

5 час консултации 11.10  – 11.40

 

Обучението на учениците чрез използване на дигиталните технологии ще се организира чрез възможностите на G suite for Education: Google Classroom, Google документ, Google формуляр, Google презентация, Google таблица, Google Jamboard, Google среща Meet, Google Hangouts, електронния дневник Школо, електронно четимите учебници. Допълнително ще бъдат използвани и електронни учебници и ресурси, други безплатни платформи за преподаване, учене, онлайн срещи, конференции  и др.

За целта сме създали профили на всички ученици. По класове и учебни предмети се организират Гугъл класни стаи – Google Classrooms.

Учителите ще използват инструментите на G-Suite for Education: Google Classroom, Google документ, Google формуляр, Google презентация, Google таблица, Google Jamboard, Google среща Meet, Google Hangouts, електронния дневник Школо, електронно четимите учебници. Допълнително ще бъдат използвани и електронни учебници и ресурси, други безплатни платформи за преподаване, учене, онлайн срещи, конференции  и др.

За ползващите персонален компютър е достатъчно да разполагат с достъп до Интернет и браузър, по възможност Chrome или новия вариант на Edge (с тези двата е тествана работоспособността на системата).

За разполагащите със смартфон е необходимо да имате инсталирани приложенията Google Classroom, Google документ, Google формуляр, Google презентация, Google таблица, Google Jamboard, Meet, Hangouts и YouTube.

Очакваме в понеделник 16 март 2020 г., до края на деня всички Гугъл класни стои да

започнат работа с първите предоставени материали за дистанционно обучение.

Разчитаме на подкрепата на всички родители заедно да се справим с предстоящите

предизвикателства.

При необходимост от техническа подкрепа се свържете с Владимир Кършев, на длъжност “Ръководител на направление “Информационни и комуникационни технологии“:

v.karshev@ekzarhantim1.com

С уважение:

Екип на ОУ „Екзарх Антим I”

Указания за предстоящото дистанционно обучение от РУО-Пловдив

Уважаеми родители, Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище.

Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налична компютърна система (настолен или преносим компютър), таблет или смартфон, с достъп до Интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение. Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.