Информация за предстояща родителска среща на 13 ноември 2018 г.

Уважаеми родители/ настойници,
На 13.11.2018 г. ще се проведе родителска среща от 18:00 часа, при следния дневен ред:
Представяне на Политиката за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище;
Обсъждане на резултатите от оценка на ситуацията относно насилието и тормоза в училище;
Обсъждане на дейности по превенция и интервенция на насилието и тормоза на ниво клас;
Обсъждане на нарушенията на Правилника за устройството и дейността на училището;
Обсъждане на образователните резултати на учениците;
Обсъждане на организационни въпроси на класа.