Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19

Уважаеми родители,
Предоставяме на вашето внимание публикувани на сайта на Министерство на образованието и науката Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19: https://www.mon.bg/bg/news/3976 
Екипът на училището полага усилия да създаде безопасна и сигурна среда, както и среда за активно учене. В тази връзка разчитаме на вашата подкрепа и разбиране относно разпределянето на паралелките в класни стаи, организацията на учебния ден по отношение на различно начало на учебните занятия и различен график на междучасията, провеждане на максимален брой часове на открито, намаляване на ненужни предмети в коридори и класни стаи, отказ от използването на ученическите шкафчета, регулиране влизането и излизането на в сградата на училището, обособяване на зони за отделните паралелки в двора др. подобни.

С конкретните решения за нашето училище, взети в отговор на отворения списък от препоръчителни решения, част от Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19, ще бъдете запознати на предстоящите родителски срещи.