НАГРАДА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛОВДИВ

Уважаеми родители,
Ежегодно РУО – Пловдив присъжда награда на педагогически специалисти и на директори на училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие.
Номинации за награждаване на педагогически специалисти и на директори на училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие да могат да се правят от широк кръг заинтересовани лица, включително от граждани и родители, ученици, от директори и учители – за свои колеги.
НАГРАДА НА РУО-ПЛОВДИВ се присъжда за доказан висок професионализъм и всеотдайност в педагогическата дейност и за постигнати значими резултати в процеса на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в област Пловдив.
Наградата – плакет и почетна грамота, се присъжда ежегодно.
Критерии при подбора за категория „Педагогически специалист“
1. Създадени добри педагогически практики. Реализиране на учебен процес, в който всички ученици/деца са подкрепяни и мотивирани за постигане на необходимите ключови компетентности.
2. Реализиране на проекти в учебната, училищната, извънкласната дейност.
3. Участие в конференции, конкурси и др. подобни форуми, където са представени разработени идеи, собствени и/или на децата/учениците му.
4. Успехи на регионално, национално и международно ниво, постигнати при работа с деца/ученици в риск, деца/ученици в мултикултурна среда, деца/ученици със специални образователни потребност.
5. Успехи на регионално, национално и международно ниво, постигнати при работа с изявени ученици.
6. Ефективно взаимодействие с родители и партньори.
7. Принос с участие в успешно разрешени конфликтни ситуации.

Критерии при подбора за категория „Директор“
1. Обединява персонала и формира чувство за принадлежност към детската градина/училището/ЦПЛР. Справя се успешно с кризисни ситуации.
2. Съдейства за изграждането на материално-техническата база в детската градина/училището/ЦПЛР, създаваща условия за качествен и съобразен със съвременните изисквания процес на обучение, възпитание, социализация.
3. Подкрепя иновациите на учителите, сам създава такива и ги използва и внедрява в детската градина/училището/ЦПЛР.
4. Реализира проекти в детската градина/училището/ЦПЛР, участва в конференции, конкурси и др. подобни форуми, където представя разработени идеи, собствени и/или с учители.
5. Реализира училищна политика/политика на ДГ/политика на ЦПЛР, с която максимално допринася за постигането на регионалните образователни приоритети.
6. Ефективно взаимодействие с родителите и партньорите.
Мотивираните предложения, доказващи висок професионализъм, всеотдайност в педагогическата дейност и постигнати резултати трябва да бъдат представени в деловодството на РУО-Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Цариброд“ №1, стая 22 или на имейл: mail@ruoplovdiv.com в срок до 27.05.2019 година.