Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети за придобиване на училищната подготовка.

Структурата на учебния план обхваща три групи учебни часове, разпределени в раздели, както следва: раздел А – задължителни учебни часове; раздел Б – избираеми учебни часове; раздел В – факултативни учебни часове.

В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на общообразователна подготовка. В основната степен на образование учебните предмети, изучавани в задължителните учебни часове, както и разпределението на учебното време между тях по класове и етапи са едни и същи за всички видове училища.

В избираемите учебни часове на учебния план се осъществява обучение:

  • за разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, включени в раздел А; 
  • за разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, които не се изучават в раздел А в съответния клас, но се изучават в процеса на училищно обучение; 
  • по учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.

Във факултативните учебни часове се придобива допълнителна подготовка чрез обучение по предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.

Всяко училище разработва свой училищен учебен план въз основа на избран рамков учебен план, който отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението. Конкретните училищни учебни планове можете да разгледате ТУК

Scroll to Top