В съответствие със стратегията си ОУ „Екзарх Антим I” се стреми да трансформира обучението, което да отговори на индивидуалните потребности на всички ученици и да подкрепи ученето през целия живот. Иновацията работи за развитие на умения за учене, дигитални умения, контрол на емоциите, сътрудничество, решаване на проблеми и вземане на решения чрез:

  • прилагане на метода МОНТЕСОРИ (креативна и добре подредена учебна среда с образователни зони и кътове в стаята, съчетани с разнообразни материали за работа) за учениците от 1. клас до 4. клас;
  • прилагане на модела на обучение „1:1“ (всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил; дигиталните технологии се използват като ресурс и платформа, а не като самоцел; учителите и учениците имат достъп до цялото дигитално учебно съдържание навсякъде по всяко време) за учениците от 5. клас до 7. клас.

В 21 век количеството теоретично знание спира да има значение. Информацията от учебниците остарява бързо или вече е остаряла. Креативното мислене, уменията за сътрудничество, общуване и изразяване и най-вече умението за учене, трябва да бъдат на най-високо ниво, за да се подкрепи бъдещия успех на една млада личност. За да бъде ученикът технологично грамотен, да може да проектира знанията си в умения и да свързва цели и решения в практическия си живот, училището променя организацията на
обучението, методите на преподаване, учебното съдържание, планове и програми, създава нова професионална учебна общност.
Иновацията е възможност за усъвършенстване на личностното развитие, активното гражданство, социалното включване и пригодността на младите хора в съвременното общество.

Scroll to Top