Записване на ученици в I клас за учебната 2020/2021 година след първо класиране

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че записването на ученици в I клас за учебната 2020/2021 година започва на 03 юни 2020 г. по следния график:

 

Родителите (настойниците) записват детето в училището, за което е класирано, в определените срокове.

При отказ от записване на класирано дете не се запазва мястото му за следващото класиране. В тези случаи първоначалното заявление се анулира автоматично и родителите трябва да подадат ново заявление за участие в класиране.

Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от родителя (настойника) задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране

Задължителни документи са:

  1. попълнено заявление за записване по образец, което се генерира от системата за прием;
  2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
  3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
  4. удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца).

За записване в паралелката по Метода Монтесори се сключва споразумение за партньорство между училището и родителя (настойника).

Класираното дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове.

Родител (настойник), посочил данни (критерии), осигуряващи на детето му определен брой точки при класирането, които той не може да удостовери, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие.

След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано (да бъдат изтеглени документите му) и след това да кандидатства отново.

Ако детето не е класирано на първо и второ класиране, заявлението му за участие автоматично се прехвърля към следващото класиране. В тези случаи е важно родителят да се запознае с обявените свободни места и да подаде ново заявление при необходимост (след анулиране на старото), съобразено с наличните места.