За Вас, родители на бъдещи първокласници: подаване на документи за записване на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, екипът на ОУ „Екзарх Антим I“ Ви благодари, че избрахте да поверите обучението, възпитанието и социализацията на Вашите деца в нашето училище и се доверихте на нас!

Документи за записване на класирани деца за първи клас в ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив за учебната 2024/2025 година от първо класиране ще се осъществява в сградата на училището с адрес ул. “Захари Стоянов” № 86, ет. 1, кабинет № 8 във времето от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в периода от 06.06.2024 г. (след обявени резултати от класирането) до 12.06.2024 г. вкл.

 Задължителни документи са:

1. попълнено заявление за записване по образец, което се генерира от системата за прием и се разпечатва от училищната комисия; 2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване; 3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване; 4. удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца); 5. документ от детската градина, удостоверяващ, че детето е посещавало група, работеща по метода на Монтесори (за паралелката с преподаване по метода на Монтесори); 6. други документи, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране – Приложение 2 към Наредба за приемане на учениците в първи клас на общинските училища на община Пловдив.

Документите са подават лично от родителите/настойниците, което се удостоверява с документ за самоличност. В случай, че подаването на документите за записване на детето се подават от трето лице – нотариално заверено пълномощно.

Scroll to Top