Свободни места за ученици за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители, 

За учебната 2020/2021 г. училището обявява свободни места в паралелките, както следва:

  • ІІІ клас – 2 
  • ІV клас – 5
  • V клас – 5
  • VІ клас – 3
  • VІІ клас – 2

ОУ „Екзарх Антим І“ предлага обучение от разширена подготовка в областта на български език и литературата, математика, английски език, дигитални технологии, обществени и природни науки, изкуства.

В условията на обучение от разстояние в електронна среда педагогическите специалисти успешно проведоха ефективно обучението на учениците си чрез използване на дигиталните технологии  – инструменти на G Suite for Education (GMail, Google Диск, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри, Google Класна стая, Hangouts, Google Meet, Google Сайтове, Google Групи, Jamboard), електронно четими учебници, допълнителни електронни ресурси.

Информация за образователните резултати и напредъка на учениците и за училищни събития и инициативи родителите получават черз електронния дневник Школо, достъпен навсякъде по всяко време.

Подготовката на учениците е гарант за ефективно обучение:

  • традиционно високи резултати на НВО ІV и VІІ клас – 5 място в област Пловдив през учебната 2019/2020 г. на учениците от VII клас
  • участие и заемане на призови места в конкурси и състезания в областта на българския език и литературата, математиката, информационните технологии и изкуствата.

Подкрепата за личностно развитие учениците получават от опитен училищен психолог, който консултира и оказва подкрепа и на семейната среда на децата.

В ОУ „Екзарх Антим І“ има осигурено медицинско обслужване и физическа охрана, гарантиращи здравето и безопасността на учениците.