Полезна информация за родителите на ученици освободени от активно участие в часовете по физическо възпитание и спорт.

На вниманието на родителите

в ОУ “Екзарх Антим I”

гр. Пловдив

Съобщение


Уважаеми родители,

Във връзка с чл. 180 от Правилника за устройството и дейността на училището и НАРЕДБА за приобщаващото образование Обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.  за улеснение Ви предоставяме извадка от горепосочените документи:

 

Извадка от Правилника за устройството и дейността на училището:

чл. 180

  1. Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебен час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато чрез документ е установено заболяване, определящо като противопоказно физическото натоварване и заключението на документа дава възможност ученикът да не присъства в учебния час.
  2. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение се определят с медицинска експертиза за временна неработоспособност; експертиза за вид и степен на увреждане или експертиза за трайно намалената работоспособност;
  3. Не може да отсъства от учебния час по учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик, за който е противопоказано физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час;
  4. В случаите, когато освобождаването е за целия учебен срок или учебна година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи, определя със заповед начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на родителят на ученика.
  5. За да бъде освободен ученикът от часове по физическо възпитание и спорт и от часовете за организиране и провеждане на спортни дейности, родителят подава писмено заявление до директора на училището с приложени към него медицински документи в оригинал;
  6. Заявлението с приложени към него медицински документи, се разглежда на заседание на Педагогически съвет, който прави предложение на директора за освобождаване на ученици, за които е противопоказано участието в часовете по физическо възпитание и спорт.
  7. Въз основа на представените медицински документи и предложението на Педагогически съвет, директорът на училището определя със заповед учениците, освободени по здравословни причини от учебни часове по физическо възпитание и спорт и от часовете за организиране и провеждане на спортни дейности, срока за освобождаване и посочва какво ще правят учениците във времето, определено за тези часове.

 

Извадка от НАРЕДБА за приобщаващото образование Обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г. :

 

Чл. 62. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

(5) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински документ.

(6) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик в случаите по ал. 5, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час.

(7) В случаите по ал. 5, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на родителя на ученика.

 

виж оригиналния документ