Организацията на учебните дни до края на втория учебен срок за съответния клас за учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители и ученици,

С последните промени в Закона за здравето и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, както и заповеди на министъра на образованието и науката до края на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година обучението на учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, както и подкрепата за личностно развитие, се осъществяват доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Обучението включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

В тази връзка екипът на училището реши (с изключение на дните 14.05.2020 г. и 15.05.2020 г. по отношение на целодневната организация на учебния ден) да не променя създадената до момента организация на работа и организацията на учебния ден при обучението, както и подкрепата за личностно развитие от разстояние в електронна среда чрез използването на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Екипът на училището благодари на вас, родители, за усилията, за отговорността, за ангажираността, за партньорството във времената на обучение от разстояние!

Екипът на училището благодари на вас, ученици, за отговорността, за ангажираността, за спазването на инструкции и срокове, за изпълнението на поставените задачи във времето, в което не сте в класната стая в училище, но прекарано в осъзнато учене.

Като директор на ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив за мен е чест и привилегия, че работя в сътрудничество и подкрепа с достоен и отдаден екип от педагогически специалисти, работници и служители, които в трудни времена демонстрираха иновативност и ефективност както в педагогическите практики и в организацията на обучението от разстояние в електронна среда, така и в много други дейности, свързани с образованието, възпитанието и социализацията на децата.

С уважение,

д-р Катерина Василева

Директор