Организация на учебния ден поради удължен срок на въведените противоепидемични мерки до 12 април 2020 г. вкл.

Уважаеми родители, учители, ученици,

Уведомявам Ви, че на основание Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-154/ 26 март 2020 година за изменение на Заповед № РД-01-124/13 март 2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-131/17 март 2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г. се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12 април 2020 г., вкл.

Обучението на учениците, както и подкрепата за личностно развитие продължава да се организира от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационните технологии.

За общообразователната, разширената и допълнителната подготовка, както и в дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден, часа на класа и часа за организиране и провеждане на спортни дейности се въвежда промяна в организацията на учебния ден за периода от 30 март 2020 г. до 12 април 2020 г. вкл. при спазване на седмичното разписание и следния дневен режим:

Продължителност на учебния час при обучението, както и подкрепата за личностно развитие от разстояние в електронна среда чрез използването на средствата на информационните и комуникационните технологии на учениците за всички видове подготовка, вкл. часа на класа, часа за организиране и провеждане на спортни дейности, както и дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси при целодневната организация на учебния ден: 

 

двадесет и пет минути в I  – IV клас; 

тридесет минути – в V – VII клас; 

 

График на часовете в начален етап (І – ІV клас):

Начален етап

1 час 8.30 – 8.55

2 час 9.10 – 9.35

3 час 9.50 – 10.15

Една почивка – 30 минути.

4 час 10.45  – 11.10

5 час 11.25 – 11.50

6 час 12.05 – 12.30

7 час 12.45 – 13.10

 

График на часовете в прогимназиален етап (V – VІІ клас)

Прогимназиален етап

1 час 13.00 – 13.30

2 час 13.40 – 14.10

3 час 14.20 – 14.50

Една почивка– 30 минути.

4 час 15.20  – 15.50

5 час 16.00 – 16.30

6 час 16.40 – 17.10

7 час 17.20 – 17.50

8 час 18.00 – 18.30

 

Продължителност на провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден САМО В ДНИТЕ ВТОРНИК И ПЕТЪК:

 

двадесет и пет минути за учениците от начален етап І – ІV клас – след обяд.

тридесет минути за учениците от прогимназиален етап V клас – преди обяд.

 

Начален етап

1 час самоподготовка 14.00 – 14.25

2 час самоподготовка 14.40 – 15.05

3 час занимания по интереси 15.20 – 15.45

4 час консултации 16.00  – 16.25

 

Прогимназиален етап (5 клас):

1 час самоподготовка 8.30 – 9.00

2 час самоподготовка 9.10 – 9.40

3 час самоподготовка 9.50 – 10.20

4 час занимания по интереси 10.30 – 11.00

5 час консултации 11.10  – 11.40

 

Психологът оказва онлайн подкрепа на учениците в образователния процес; осъществява онлайн дейности по превенция на зависимостите и насилието, разпознаване на формите им, оценяване на поведенчески прояви на учениците, прилагане на форми на въздействие и за мотивация с цел преодоляване на проблемното поведение на ученици САМО В ДНИТЕ ПОНЕДЕЛНИК И ЧЕТВЪРТЪК.

Обучението на учениците чрез използване на дигиталните технологии продължава да се организира чрез инструменти на G Suite for Education (GMail, Google Диск, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри, Google Класна стая, Hangouts, Google Meet, Google Сайтове, Google Групи, Jamboard), електронния дневник Школо, електронно четимите учебници. Допълнително ще бъдат използвани и електронни ресурси, други безплатни платформи за преподаване, учене, онлайн срещи, конференции  и др.

 

Обучението на учениците се осъществява както следва:

1. за учебните предмети от Раздел А – задължителни учебни часове от учебния план за съответната паралелка: Български език и литература, Английски език, Математика, Околен свят, Човекът и обществото, История и цивилизации, География и икономика, Човекът и природата, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда да редуват уроци за нови знания, упражнения, повторения, обобщение и т.н.т, чрез синхронна (провеждане на обучение чрез използване на конферентна връзка чрез Google Meet) и асинхронна форма на дистанционно обучение (поставени задачи за самостоятелно решаване и подготовка);

2. за учебните предмети от Раздел А – задължителни учебни часове от учебния план за съответната паралелка: Компютърно моделиране, Информационни технологии, Музика, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество: проектно-базирано обучение, чрез което се поставят индивидуални и/или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н.т.;

3. за учебните предмети от Раздел А – задължителни учебни часове от учебния план за съответната паралелка: Физическо възпитание и спорт: препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия чрез публикуване на презентации, инструкции, видеоклипове и др. подобни;

4. за учебните предмети от Раздел Б – избираеми учебни часове и Раздел В – факултативни учебни часове от учебния план за съответната паралелка: проектно-базирано обучение, чрез което се поставят индивидуални и/или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н.т.;

5. за часа на класа: публикуване на презентации, инструкции, видеоклипове и др. подобни, свързани с предвидените за часа на класа теми и при необходимост връзка чрез Hangout и/или Google Meet;

6. за часа за организиране и провеждане на спортни дейности: препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия чрез публикуване на презентации, инструкции, видеоклипове и др. подобни;

7. дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден: самоподготовка: публикуване на инструкции и/или провеждане на индивидуални консултации чрез Hangout и/или Google Meet; занимания по интереси: проектно-базирано обучение, чрез което се поставят индивидуални и/или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н.т.; организиран отдих и физическа активност: препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия чрез публикуване на презентации, инструкции, видеоклипове и др. подобни.

 

Уважаеми родители, ученици, педагогически специалисти,

Създадената организация е с оглед оптимална дневна натовареност на учениците и по-координирано възлагане на задачи от различни учители, като се има предвид, че част от това време не е в електронна среда.

 

Разчитаме на подкрепата на всички родители заедно да се справим с предстоящите предизвикателства.

При необходимост от техническа подкрепа се свържете с Владимир Кършев, на длъжност “Ръководител на направление “Информационни и комуникационни технологии“:

v.karshev@ekzarhantim1.com 

Биляна Вълева, на длъжност „Заместник-директор по учебната дейност“: b.valeva@ekzarhantim1.com

 

При възникнали въпроси, свързани с организацията на учебния ден при обучението, както и подкрепата за личностно развитие от разстояние в електронна среда чрез използването на средствата на информационните и комуникационните технологии на учениците, се свържете с:

д-р Катерина Василева, директор: k.vasileva@ekzarhantim1.com

Телефонен номер: 0886992629

Любомира Христова, заместник-директор по учебната дейност: l.hristova@ekzarhantim1.com

Телефонен номер: 0886666376