Организация на обучението за периода 12 април 2021 г. – 29 април 2021 г.

Уважаеми родители,

Предоставям Ви следната информация за образователния процес, а именно:

На 12 април 2021 г. в училище се връщат за присъствено обучение всички ученици от 1 клас до 4 клас вкл. Присъственото обучение продължава до 29 април 2021 г. Промяна в организацията на учебния ден няма. При целодневната организация на учебния задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси след обяд.

На 12 април 2021 г. в училище се връщат за присъствено обучение всички ученици от 7 клас. Присъственото обучение продължава до 23 април 2021 г. Промяна в организацията на учебния ден няма. От 26 април 2021 г. всички ученици от 7 клас преминават на ОРЕС до 29 април 2021 г.

От 12 април 2021 г. до 29 април 2021 г. всички ученици от 6 клас се обучават от разстояние в електронна среда.

От 12 април 2021 г. до 23 април 2021 г. всички ученици от 5 клас се обучават от разстояние в електронна среда. На 26 април 2021 г. в училище се връщат за присъствено обучение всички ученици от 5 клас. Присъственото обучение продължава до 29 април 2021 г. Промяна в организацията на учебния ден няма.

Използвам случая да Ви помоля да насърчите Вашите деца да участват в дистънционните учебни часове с включена камера; да ги подкрепите в тяхното активно учене; да им осигурите обособено пространство за дистанционните учебни часове, в което да се чувстват спокойни и уверени.

Изказвам своята благорадност и благодарността на екипа на училището за това, че ни съдействате за постигане на образователните цели и сте наш равноправен партньор в обучението на децата!

С уважение,

Д-Р КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА

Директор на ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив