Организация на обучението за 01 април и 02 април 2021 г. и пролетна ваканция

Уважаеми родители,

уважаеми ученици,

на 01.04.2021 г. и 02.04.2021 г. вкл., всички ученици от І клас до VІІ клас вкл. продължават обучението си от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

ОРЕС  се осъществява през Google Класните стаи, които са организирани за всеки учебен предмет от учебния план на паралелката, независимо от вида подготовка. В случай на необходимост, свържете се с класния ръководител на паралелката на Вашето дете.

Промяна в седмичното разписание и график за начало на учебните часове няма да има. Продължителността на дистанционния учебен час за всички видове подготовка е:

– за учениците от начален етап ( І – ІV клас ) – 20 минути (двадесет) минути в съответствие с графика за начало на съответния учебен час;

– за учениците от прогимназиален етап – 30 (тридесет) минути в съответствие с графика за начало на съответния учебен час.

Пролетната ваканция за учениците от І до VІІ клас вкл. е в периода 03 април 2021 г. – 11 април 2021 г. вкл.

За организацията на обучение на учениците от 12 април 2021 г. ще бъдете уведомени своевременно чрез съобщение в електронния дневник, както и на сайта на училището.

Бъдете здрави!

С пожелание за весела и приятна ваканция!

Ръководството на ОУ „Екзарх Антим І“