Организация на обучението от 04 януари 2021 година

Уважаеми дами и господа,

На Вашето внимание предоставяме следната информация за организация на обучението от 04 януари 2021 година, а именно:

– учениците от 1 клас до 4 клас вкл. се обучават на територията на училището, като началото на първия учебен час е 8,15 часа за учениците от ІІI и IV клас;
8,30 часа за учениците от I и II класПродължителността на учебния час за всички видове подготовка, вкл. часа на класа, часа за организиране и провеждане на спортни дейности, както и дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси при целодневната организация на учебния ден
е 35 минути – в I и II клас и 40 минути – в III – IV клас. Продължава и обучението в групите за целодневна организация на учебния ден – І, ІІ, III, IV клас – без промяна.

– учениците от 5 клас до 7 клас вкл. към момента, за времето от 04.01.2021 г. до 08.01.2021 г. вкл., ще се обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Продължителността на учебния час за всички видове подготовка, вкл. часа на класа, часа за организиране и провеждане на спортни дейности, както и дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси при целодневната организация на учебния ден
е 30 минути.

С пожелания за весели празници, изпълнени с топлина и уют!

С уважение,
д-р Катерина Василева
Директор