Организация на обучение за периода 29 януари 2024 г. до 02 февруари 2024 г.

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

Информирам Ви, че се преустановява присъственото обучение и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от I – VII клас за периода от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г. вкл. за всички училища на територията на гр. Пловдив.

Обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) се организира чрез облачна платформа Google Workspace за образованието: Google Classroom, Google Meet, GMail, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри и други нейни инструменти по преценка на педагогическите специалисти. 

ОРЕС се провежда по учебните предмети от училищния учебен план на паралелката (общообразователна, разширена подготовка), вкл. часа на класа и часа за организиране и провеждане на спортни дейности дейностите от педагогически специалисти на учителски длъжности с възложена НПР по съответните учебни предмети в съответната паралелка в начален и прогимназиален етап, както и от педагогическите специалисти, на които е възложено да изпълняват НПР по съответните учебни предмети в съответната паралелка на отсъстващ педагогически специалист.

ОРЕС се провежда по утвърденото седмично разписание на паралелката за първи учебен срок за учебната 2023/2024 година и включва: дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

При целодневна организация на учебния ден дейностите Организиран отдих и физическа активност и Занимания по интереси ще се провеждат несинхронно, за което учениците ще получат ясно инструкции в Google класните стаи.

Продължителността на дистанционния учебен час за всички видове подготовка за учениците от начален етап е 20 (двадесет) минути в съответствие с графика за начало на съответния учебен час:

I – II клас

1. 08:30 ч. – 8:50 ч.

2. 9:20 ч. – 9:40 ч.

3. 10:25 ч. – 10:45 ч.

4. 11:15 ч. – 11:35 ч.

5. 12:05 ч. – 12:25 ч.

III – IV клас

1. 08:00 ч. – 08:20 ч.

2. 08:50 ч. – 09:10 ч.

3. 09:50 ч. – 10:10 ч.

4. 10:50 ч. – 11:10 ч.

5. 11:40 ч. – 12:00 ч.

6. 12:30 ч. – 12:50 ч.

Продължителността на дистанционния учебен час за всички видове подготовка за учениците от прогимназиален етап е 30 (тридесет) минути в съответствие с графика за начало на съответния учебен час.

V – VII клас

1. 08:00 ч. – 08:30 ч.

2. 08:50 ч. – 09:20 ч.

3. 09:50 ч. – 10:20 ч.

4. 10:50 ч.  – 11:20 ч.

5. 11:40 ч. – 12:10 ч.

6. 12:30 ч. – 13:00 ч.

7. 13:20 ч. – 13:50 ч. 

8. 14:10 ч. – 14:40 ч.

Дистанционните учебни часове включват синхронен урок, при който обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт чрез електронна платформа.

Текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на педагогическите специалисти на учителски длъжности индивидуално, в група и/или паралелка. Оценяването става съгласно Наредба № 11 за оценяване резултатите от обучението на учениците като оценките се вписват в електронния дневник “Школо”;

ОРЕС се провежда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, като педагогическите специалисти и учениците се включват в дистанционните учебни часове с включена камера. Учениците следват инструкциите за работа в съответния учебен час и изпълняват поставените от педагогическите специалисти на учителски длъжности задачи за работа в часа, в т. ч отговарят на поставени въпроси, споделят решения, изказват мнения и пр.;

Контролни и/или класни работи може да се провеждат само при наличието на технически условия, които гарантират обективното им протичане;

На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование;

Формата на обучение на учениците не се променя и остава дневна.

Оставаме на разположение за въпроси и съдействие.

Екипът на ОУ „Екзарх Антим І“

Scroll to Top