Номинации за връчване на награда „Антимовец“, удостояваща с признание ученик или ученици – учебна 2020/2021 година

По традиция в ОУ „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив по случай 24 май – Ден на славянската писменост и култура ще се връчи награда „Антимовец“, удостояваща с признание ученик или ученици, класирани на финален/заключителен етап/кръг в международни и/или национални конкурси, състезания, олимпиади, фестивали и други форуми за изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта с присъдено/ни призови места през последните две учебни години; системно участващи (минимум три пъти) в международни и/или национални конкурси, състезания, олимпиади, фестивали и други форуми за изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта през последните две години; както и ученици с прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески или благотворителни инициативи или при участие в дейности и значими прояви за приобщаване на децата и учениците към непреходните национално значими идеали и ценности, както и за утвърждаване на европейските ценности и сближаването на европейските народи.

Номинации за връчване на награда „Антимовец“ се правят от педагогическите специалисти от училището, от родителите на ученици от училището, от представители на Обществения съвет и Училищното настоятелство.

Право на номиниране има всеки ученик, обучаван най-малко две години в ОУ „Екзарх Антим І“ гр. Пловдив, който да няма наложени санкциии, а също така и да не е награждаван с наградата в предходните две години.

Номинациите за връчване на награда „Антимовец“ се правят писмено, с попълване на формуляр за кандидатстване, и се предават в срок до срок до 30 април на текущата година в канцеларията на училището или по електронен път на пощата на училището: school@ekzarhantim1.com

Към формуляра за кандидатстване се прилагат документи, удостоверяващи достоверността на информацията, свързана с критериите за номиниране.

Формуляр за кандидатстване може да бъде изтеглен от тук: ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  ЗА НАГРАДА „АНТИМОВЕЦ“ УЧЕБНА 20……./20……. ГОДИНА

Класацията се разглежда от педагогическия съвет на училището, който взема решение за носител на наградата, в срок до 15 май на текущата учебна година.