Родителска среща с родителите на ученици от I до VII клас – 2019 г.

На 10 септември 2019 г. от 18.00 часа ще се проведе среща с родителите на учениците от I до VII клас.

Уважаеми родители, носете със себе си талон за проведен профилактичен преглед за здравословно състояние на детето и имунизационен статус, данни за личен лекар – име и телефон, при необходимост за освобождаване от ФВС – протокол от ЛКК/ТЕЛК.

На родителската среща ще бъдете запознати с:
1. Правилника за дейността на училището;
2. Училищния учебен план;
3. Избраните учебници;
4. Възможните форми за обучение, които предлага училището, и правата и задълженията на учениците и родителите;
5. Възможности за целодневно обучение;
6. Възможности за обща и допълнителна подкрепа;
7. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
8. Избор на двама представители на паралелката за участие в Събрание на родителите, които да бъдат включени в състава на Обществения съвет към училището.
7. други.

Схема на паралелките по кабинети ще бъде допълнително качена в сайта и разположена във фоайетата на училището!

Очакваме Ви!