Родителска среща

Срещата ще се проведе по следния дневен ред:
Анализ на резултатите от I учебен срок;
Насоки за работа през II учебен срок;
Организационни въпроси.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ
І етаж
Класна стая № 1 – ІІІ а клас
Класна стая № 2 – ІІІ в клас
Класна стая № 3 – ІV б клас
Класна стая № 4 – ІІІ б клас
Класна стая № 5 – ІІ в клас
Класна стая № 6 – ІІ а клас
Класна стая № 7 – ІV а клас
Класна стая № 8  – ІІ б клас
Класна стая № 9 – І в  клас
Класна стая № 10 – І б клас
Класна стая № 11 – І а клас
ІІ етаж
Кабинет № 12 – V б клас
Кабинет № 13 – VІ б клас
Кабинет № 14 – VІІ в клас
Кабинет № 15 – VІІ а клас
Кабинет № 16 – VІ а клас
Кабинет № 17 –V а клас
Кабинет № 18 –V в клас
Кабинет № 19 –ІV в клас
Кабинет № 20 –VІ в клас
Кабинет № 21 – VІІ б клас