Прием на ученици в ПЕТИ клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,

За учебната 2021/2022 г. ОУ „Екзарх Антим І” предвижда 3 паралелки в V клас с общ брой на местата в паралелките: 78.

Изучаване на чужди езици: английски език

Сменност на обучение – на една смяна

Възможност за целодневна организация на учебния ден. 

Брой групи ученици, включени в целдневна организация на учебния ден: 1 група (сборна група ученици от V а, V б и V клас).  Провежда се в самостоятелен блок следобед и включва дейности по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност. Броя на учениците в групата: 25.

Начин на организиране на обедното хранене: тристепенно меню по избор в стола на училището.

Занимания по интереси в тематични области Дигитална креативност, Математика, Природни науки, Изкуства и култура, Спорт.

Броят на свободните места в V клас за учебната 2021/2021 година към момента е:

V а клас – паралелка с обучение по модел на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” – 6 свободни места

Обучение по модела “1:1” в пети клас се реализира за трета поредна година (учебна 2019/2020 – ІV а клас; учебна 2020/2021 – V а клас). То предоставя на учениците учебна среда, различна от традиционната – поставя учениците в интерактивен режим на учене (чрез правене, изследване и преживяване). Същността на обучението е, че всеки ученик и всеки учител имат свое електронно устройство, предоставено от училището, и свързан към него персонален профил. Моделът използва дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел. Работейки самостоятелно или във взаимодействие със съучениците си, ученикът открива и развива своите индивидуални заложби, придобива набор от ключови компетентности и преносими умения. През учебната 2021/2022 година този модел на обучение ще бъде въведен вече по традиция за учениците от V а клас.

V б клас – 6 свободни места
V в клас – 6 свободни места

Допълнителна нформация на:

Пети клас