Програма

Програма за дейността на сдружение с общественополезна дейност

„Училищно настоятелство Антим Първи“ през 2014 – 2018 година (PDF)