Програма

Програма за дейността на сдружение с общественополезна дейност

„Училищно настоятелство Антим Първи“ през 2013 година (PDF)

Годишен доклад за дейността на сдружение с общественополезна дейност

„Училищно настоятелство Антим Първи“ за 2012 година (PDF)