Начало

Уважаеми дами и господа,

Пред Вас стои въпросът кое училище да изберете за Вашето дете. Най-логично е да се вгледате в себе си и в своите деца. Обмислете въпроса, какво искате за тях. Отговорът винаги е един – най-доброто.

ОУ Екзарх Антим І“ се ангажира с поставяне на ученика в активна позиция на учене чрез използването на съвременни технологии, интерактивни дъски, интернет среда, образователен софтуер и обучителни платформи, даващи достъп и възможност за работа едновременно на ученици и учители. За добрата информираност на родителите се използват он-лайн платформи, предоставящи достъп до поставените задачи за самостоятелна работа и тяхното изпълнение и оценка.

Екипът в училището работи за разгръщане на потенциала на всяко дете с много грижа, положително отношение, толерантност и подкрепа. Нашите ученици стават отговорни и съзнателни хора, със силен характер, подготвени за предизвикателствата на бъдещето.

За учебната 2016/2017 година в първи клас ще бъдат приети ученици в три паралелки, в които ще придобият умения за общуване на чужди езици /английски език и немски език/, дигитални и компютърни умения, изразяване чрез творчество и изкуство, и социални и граждански компетентности.

„НИЕ СМЕ ПЪРВИ, ЗАЩОТО УЧИМ В АНТИМ ПЪРВИ“